ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ และ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์   คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์   ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในโครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) และปริญญาเอก ในโครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ >> Link สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข. สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “โปรแกรมการศึกษาที่เน้นการสร้างผู้ประกอบการ สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ประจำภาคการศึกษา 1/2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ >> Link สมัครเรียนออนไลน์

ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 “รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จัดการประชุมโดย สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อบจ.ชัยภูมิ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ความเป็นมา: ในปัจจุบันทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาด้านพลังงานที่รุนแรงกว่าในอดีตมาก อันเนื่องมาจากความต้องการใช้พลังงานและราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่สำคัญจากปัญหาดังกล่าวคือความมั่นคงทางด้านการจัดหาพลังงาน ขณะเดียวกันการใช้พลังงานที่สูงขึ้นก็ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Green House Effects) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรง ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนกันมากขึ้น อาทิพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีการนำมาใช้เป็นระยะเวลายาวนาน

Continue reading

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัคร กำหนดการและเกณฑ์น้ำหนักคะแนน ในการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาเบื้องต้น ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ตลอดจนผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติได้นำเสนอประวัติ ประสบการณ์ พร้อมทั้งแถลงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการ แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ พร้อมกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ท้าทายให้ชัดเจน ตามภารกิจที่สำคัญของวิทยาลัยฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ และประชาคม ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นั้น ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศ

Continue reading

ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์ใหม่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา หลักสูตร ตลอดจนแนวทางการทำวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยในงานครั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร คชาพงศ์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนักศึกษา และมี รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา พวงดาวเรือง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย และการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ” และ “จริยธรรมจรรยาบรรณในการเผยแพร่ผลงานวิจัย” นอกจากนี้ยังมี นายชูชีพ เขียวอุบล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อยู่ในขั้นตอนขอสำเร็จการศึกษา) มากล่าวแนะนำเทคนิคการศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

Continue reading

ด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์ใหม่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ตลอดจนหลักสูตร การทำวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย นั้น ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-15.15 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้  

ตามประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นั้น บัดนี้ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 ราย และระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Continue reading

ตามประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรืื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 นั้น ในการนี้ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ Click

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง Foreign Direct Investment affect Energy Consumption : Industries Sectors of Thailand (ผลกระทบเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการบริโภคพลังงานรายอุตสาหกรรม) โดยมีรายนามคณะกรรมการสอบ ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล               

Continue reading

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ (วพส.) ร่วมรณรงค์ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ประหยัดไฟฟ้า น้ำ แยกขยะ และลดการเกิดขยะ ด้วยการติดป้ายรณรงค์ตามจุดต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ วิทยาลัยพลังงานฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์              ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร คชาพงศ์กุล                       

Continue reading

en_GBEnglish
en_GBEnglish