ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

   เป็นวิทยาลัยเพื่อการผลิตบัณฑิตและนักวิจัยที่มีศักยภาพด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ปณิธาน (Determination)

เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ (Vision)

   เป็นผู้นำในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการฝึกอบรม เป็นหน่วยบ่มเพาะนวัตกรรมเชิงธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสู่สากล

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการเรียนการสอนด้านพลังงานและสิ่แวดล้อมให้มีศักยภาพและมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ
  2. จัดการศึกษาและมุ่งเน้นงานวิจัย บนพื้นฐานของภาคส่วนองค์กร ธุรกิจ (Corporate sectors) โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างยั่งยืน
  3. ส่งเสริมศักยภาพ ทักษะ ความร่วมมือ บริหารจัดการให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
  4. ให้บริการวิชาการและเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  5. พัฒนานโยบาย แผนบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge platforms) ผลักดันเป็นวิทยาลัยด้านบรหารจัดการ การหารายได้ รวมถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  6. มุ่งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม