Blog

ผศ.ดร.พงศกร เกิดช้าง
Asst.Prof.Dr.Pongsakorn Kerdchang

About this blog

             “สวัสดีครับ นี่คือ blog ของ ผศ.ดร.พงศกร  เกิดช้าง นะครับ ผมเป็นอาจารย์และนักวิจัย และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย และประธานหลักสูตร วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ทางด้าน เทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน (Major in Energy Technology and Energy Conservation)  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและชุมชน (Major in Environmental Technology for Industry and Community) และ นโยบายสาธารณะและการจัดการ (Major in Public Policy and Management) ด้วยปรัชญาที่มุ่งพัฒนากำลังคนให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ให้ความสำคัญยิ่งกับบัณฑิตทั้งด้านการเรียนการสอนการฝึกทักษะปฏิบัติและการวิจัย ด้วยถือว่าบัณฑิตคือหัวใจที่สำคัญของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัจจุบันกำลังคนทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศมีอยู่จำกัด โดยเฉพาะกลุ่มบัณฑิตนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถทำงานได้จริง เราจึงมุ้งเน้นผลิตบัณฑิตอันมีคุณลักษณะสนองปรัชญาดังกล่าว

สำหรับด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เน้นการทำงานวิจัยและเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเชิงประจักษ์ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่อชุมชนและสังคมได้ นอกจากนี้ การบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ เน้นการสร้างองค์ความรู้ มูลค่าและอาชีพให้แก่ชุมชน สังคม ด้วยความตระหนักในคุณค่าของพลังงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สุดท้ายนี้ ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ จงคุ้มครองภัยและดลบันดาลให้ทุกท่านมีพละกำลังที่เข้มแข็ง มีกำลังกาย กำลังใจที่ดี ให้มีสติในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจในสิ่งที่ดีและถูกต้อง ซึ่งจะนำพาความสำเร็จและความรุ่งโรจน์มาสู่ทุกท่าน ทุกประการ

Updated Activities
18 มกราคม 2560
__________________________________
ทางศูนย์เผยพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน เขตภาคกลางตอนล่าง 2 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและทิศทางพลังงานไทย” ในกิจกรรมแลกรับสิทธิประโยชน์ Energy Points คะแนนที่ 1 และการอบรมแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน(Training) และเยี่ยมชมโรงงานติดดาว(Site Visit) ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม” สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ แลกรับสิทธิ์อมรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เยี่ยมชม ดูงาน ณ สถานประกอบการที่ดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น, โดยจะมีการจัดกิจกรรมแลกรับสิทธิประโยชน์ Energy Points คะแนนที่ 1 และ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 1/90 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

22 กุมภาพันธ์ 2560
__________________________________

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ผมเป็นผู้จัดการโครงการ โครงการวิชาการเพื่อสร้างทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรม ณ บริษัท สหกรณ์การประมงบ้านแหลม จำกัด ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อ 1.เผยแพร่งานทางวิชากการของวิทยาลัยฯ ให้กับบุคคลทั่วไปทั้งภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 2.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคคลทั่วไปทั้งภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน 3. เพื่อชี้นำให้ให้กับบุคคลทั่วไปทั้งภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน การดำเนินโครงการวิชาการเพื่อสร้างทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธิการในการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตัวเองและยั่วยืน โดยการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในโรงงานตัวอย่างที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบุคคลที่ให้ความสนใจกว่า 40 คน

14 พฤษภาคม 2560
__________________________________

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ผมเป็นผู้จัดการโครงการ อบรมการผลิตพลังงานทดแทนจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้กับชุมชน   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านฝั่งคลองเพื่อนพึ่งพา ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐมโดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อ 1. เผยแพร่งานทางวิชากการทางด้านพลังงานทดแทนของวิทยาลัยฯ ให้กับบุคคลทั่วไปทั้งภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนให้กับบุคคลทั่วไปทั้งภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน 3. เพื่อชี้นำให้ให้กับบุคคลทั่วไปทั้งภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน การดำเนินโครงการฯ เพื่อให้คำแนะนำและการแสวงหาและพัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้ จึงเป็นอีกหนึ่งหนทาง ที่จะช่วยแก้ปัญหา ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ จึงจัดทำโครงการเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่และสาธิตเทคโนโลยีพลังงานชุมชนจากทั่วประเทศ อาทิ การทำบ่อก๊าซชีวภาพ การผลิตก๊าซชีวมวล เพื่อใช้หุงต้มในครัวเรือน จากเศษวัสดุการเกษตร เป็นต้น โดยการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในโรงงานตัวอย่างที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบุคคลที่ให้ความสนใจกว่า 30 คน

31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560

__________________________________

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม–2 มิถุนายน 2560 ผมได้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13  และได้นำเสนอผลงานในหัวข้อ “การวิเคราะห์ค่าพลังงานจำเพาะ (SEC) ในโรงงานน้ำแข็งซอง” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

7 กรกฎาคม 2560
__________________________________

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ผมเป็นรับเชิญจากพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ให้ร่วมประชุมและ แนะนำหลักเกณฑ์ขอทุนสนับสนุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ปี 2560 ณ  ห้องประชุมไพทูรย์ โรงแรมรอยัล ไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

7 พฤศจิกายน 2560
__________________________________

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ผมผ่านการอบรมแนวทางการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535  โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้เป็นผู้ตรวจสอบและแนะนำขั้นตอนการตรวจสอบและการออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ซึ่งการจัดอบรม ณ ห้อง Meeting room I โรงแรม The hall

 

 

29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2560
__________________________________

วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2560 ได้เข้าร่วมงานการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงาน ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 และได้นำเสนอผลงานในหัวข้อ “ดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานเพื่อบ่งชี้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของการผลิตถุงมือยาง” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

 วิชาที่สอน
  • EEM 6102 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustainable Energy and Environmental Management)
รายละเอียดวิชาที่สอน
  • EEM 6102 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustainable Energy and Environmental Management)

ภาพรวมของสถานการณ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมโลกปัจจุบัน ผลกระทบจากการใช้พลังงานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์กรอบแนวทางสำหรับการพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยเน้นประเด็นด้านความยั่งยืน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่เป็นการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่สัมพันธ์กับนโยบายด้านพลังงาน เศรษฐศาสตร์และการจัดการสิ่งแวดล้อม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา

 เอกสารประกอบการสอน

 

สถานะงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน/
อนุมัติ
หน่วยงานที่
สนับสนุน
ชื่อเรื่อง สถานะ กำหนดการแล้วเสร็จ
2561 วช. ครื่องสกัดน้ำมันมะพร้าวประหยัดพลังงานแบบครบวงจรเพื่อเกษตรกร กำลังดำเนินการ หัวหน้าโครงการ 40% 30 ก.ย. 2561
2561 สนพ. การพัฒนาประสิทธิภาพโรงอบแห้งอาหารทะเลพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบกักเก็บความร้อนและระบบการดึงความชื้นออกแบบยิ่งยวด สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดเล็ก รอผลการพิจารณาทุน
2561 กกพ. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซินแก๊สเพื่อผลิตไฟฟ้าจากเตาเผาขยะครัวเรือนด้วยเทคโนโลยี แก็สซิฟิเคชั่น รอผลการพิจารณาทุน
งานบริการชุมชน
วันที่ดำเนินการ หน่วยงาน ชื่อเรื่อง สถานะ หมายเหตุ
12-13 มิ.ย. 2560 ศูนย์อบรมเด็กและเยาวชน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน แล้วเสร๊จ
2 เม.ย. 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ผู้ร่วมเสวนา “โครงการมหกรรมการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2561” แล้วเสร๊จ
การอบรมและพัฒนาตนเอง
วันที่ดำเนินการ หน่วยงาน ชื่อเรื่อง สถานะ หมายเหตุ
24 ต.ค. 2560 ม.ศิลปกร การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี แล้วเสร๊จ นครปฐม
30-31 ต.ค. 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ การอบรมคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx แล้วเสร๊จ นครปฐม
29-30 ม.ค. 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ แล้วเสร๊จ นครปฐม
8-10 ก.พ. 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โครงการอบรมยกระดับคุณภาพการให้บริการทางวิชาการของบุคคลากรทางการศึกษา แล้วเสร๊จ ราชบุรี
29-30 มี.ค. 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โครงการกระบวนการสร้างความผูกพัน มหร.รัตนโกสินทร์ กับสังคม (ช่วง2) แล้วเสร๊จ สมุทรสาคร
19-20 เม.ย. 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โครงการพัฒนาหลักสูตร มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ช่วง 2  แล้วเสร๊จ นครปฐม