Blog

ดร.พิรพรรณ พลบุรี
Dr.Pirapan Polburee

About this blog

“สวัสดีค่ะ พิรพรรณ พลบุรี อาจารย์และนักวิจัย ประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ นะคะ

พิรพรรณ มุ่งเน้นงานวิจัยทางด้านจุลินทรีย์เป็นหลัก โดยใช้จุลินทรีย์เป็นเครื่องมือในกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร สิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้จุลินทรีย์เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน

งานวิจัยที่ดำเนินการในปัจจุบัน เป็นการศึกษาโอลิเอจินัสยีสต์ (ยีสต์ที่มีความสามารถผลิตน้ำมันได้สูง) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล นอกจากนั้นยังศึกษาความหลากหลายและรายงานสปีชีส์ใหม่ของยีสต์ที่ค้นพบในประเทศไทยด้วยค่ะ หากมีคำถาม หรือคำแนะนำเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ”

                                                                             พิรพรรณ

Updated Activities
25/12/2017
__________________________

Merry Christmas ค่ะ

ก่อนสิ้นปี 2017 นี้มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Microbiology เป็นของขวัญต้อนรับปี 2018 พอดีเลยค่ะ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำมันในยีสต์ Rhodosporidiobolus fluvialis DMKU-RK253 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสะสมน้ำมันของยีสต์สายพันธุ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นโอลิเอจินัสยีสต์ (ยีสต์ผลิตน้ำมันสูง) ที่แยกได้ในประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างอาจารย์จากมหาวิทยาลัยโอซะกะ ประเทศญี่ปุ่น และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลองศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงค์ที่แนบมานะคะ http://mic.microbiologyresearch.org/content/journal/micro/10.1099/mic.0.000584

นอกจากนั้น Dr.Takao Ohashi, Assistant Professor จาก International Center for Biotechnology, Osaka University, Osaka, Japan ผู้มีส่วนสำคัญในงานชิ้นนี้ จะให้โอกาสมาเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ในวันที่ มกราคม 2017 ซึ่งเป็นโอกาสดีมากๆ ที่จะได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติร่วมกัน ขอเชิญผู้ที่สนใจพบอาจารย์ท่านได้ที่วิทยาลัยนะคะ

 

16/11/2017
__________________________

อีกไม่กี่อาทิตย์ ปี 2017 ก็จะพ้นไปแล้วนะคะ เวลาเดินเร็วจริงๆ

ในปีนี้ได้มีโอกาสเป็นผู้ร่วมวิจัย ในโครงการวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพของยีสต์” ของศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 ภายใต้ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จากสำนักงานสนับสนุนกาวิจัย ซึ่งถือเป็นเกียรติมากๆ ขณะนี้งานวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการและหวังว่าจะมีผลงานมาเล่าให้ฟังในเร็วๆนี้นะคะ

สถานะงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน/
อนุมัติ
หน่วยงานที่
สนับสนุน
ชื่อเรื่อง สถานะ กำหนดการแล้วเสร็จ
2560 สำนักงานสนับสนุนการวิจัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศธ. 0513.10704/299) ความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพของยีสต์ ผู้ร่วมวิจัย กำลังดำเนินการ 15% 29 มิ.ย. 2563
งานบริการชุมชน
วันที่ดำเนินการ หน่วยงาน ชื่อเรื่อง สถานะ หมายเหตุ
25 ม.ค. 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ (ศธ. 0582.37/-) วิทยากรโครงการ “การเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์” แล้วเสร็จ วพส.
2 ก.พ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช. 0005/10395) นิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 แล้วเสร็จ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กทม.
27 เม.ย. 2561 สถานวิจัยและพัฒนา มทร. รัตนโกสินทร์ (ศธ. 0582/0649) วิทยากร โครงการ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพสำหรับเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี” แล้วเสร็จ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี จ.ปทุมธานี
การอบรมและพัฒนาตนเอง
วันที่ดำเนินการ หน่วยงาน ชื่อเรื่อง สถานะ หมายเหตุ
12-13 ก.ย. 2560 สำนักนิติการ มทร.รัตนโกสินทร์ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี แล้วเสร็จ ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี
16 ต.ค. 2560 สำนักวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปกร โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภาพของท้องถิ่น แล้วเสร็จ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร
 28-29 พ.ย. 2560 กองนโยบายและแผน มทร.รัตนโกสินทร์  โครงการอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แล้วเสร็จ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์
7 ธ.ค. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ แล้วเสร็จ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์
12-13 ธ.ค. 2560 กองนโยบายและแผน มทร.รัตนโกสินทร์ โครงการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ แล้วเสร็จ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์
28-29 พ.ย. 2560 กองนโยบายและแผน มทร.รัตนโกสินทร์ โครงการอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แล้วเสร็จ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์
Paper publication
Year Title Authors Journal Database
2017 Nakazawaea todaengensis f.a., sp. nov., a novel yeast isolated from a peat swamp forest in Thailand. Polburee, P., N. Lertwattanasakul, P. Limtong, M. Groenewald, and S. Limtong. Int J Syst Evol Microbiol. Jul; 67(7):2377-2382. [Database: ISI]
2018 Molecular cloning and overexpression of DGA1, an acyl-CoA dependent diacylglycerol acyltransferase, in the oleaginous yeast Rhodosporidiobolus fluvialis DMKU-RK253 Polburee, P., T. Ohashi, Y. Tsai, T. Sumyai, N. Lertwattanasakul, S. Limtong, K. Fujiyama Microbiology 2018;164:1–10 [Database: ISI, SCOPUS]
International Conference
Year Title Authors Conference Place
2017 Lipid production for biodiesel from crude glycerol by oleaginous yeast, Rhodosporidium fluviale DMKU-RK253 using two-stage fermentation with temperature shift Polburee, P., W. Yongmanitchai, T. Ohashi, T. Yoshida, K. Fujiyama, S. Limtong. 6th International Conference on Environmental Engineering, Science, and Management The Twin Towers Hotel Bangkok, Thailan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*