Blog

ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร
Dr.Parnuwat Usapein
RCSEE_dr.parnuwatDSCF2075
About this blog

           “สวัสดีครับ นี่คือ blog ของ ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร นะครับ ผมเป็นอาจารย์และนักวิจัย ประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เริ่มทำงานที่นี่เมื่อเดือน กันยายน 2559 จนถึงปัจจุบันครับ

สำหรับเนื้อหาของ blog นี้ โดยส่วนตัวของกระผมเองแล้ว จะโฟกัสไปยังแนวงานวิจัยที่ตัวเองสนใจอยู่ ซึงได้แก่ งานวิจัยด้านนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย การประเมินก๊าซเรือนกระจก กระประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิต ดังนั้น จึงขอเรียนให้ท่านผู้ที่สนใจเข้ามาอ่านทราบว่า มุมมองต่างๆ ที่ปรากฏใน blog นี้ เป็นมุมมองส่วนตัวของผู้เขียน มากกว่าที่จะเป็นมุมมองขององค์กรนะครับ

อย่างไรก็ตาม สำหรับเนื้อหาที่ปรากฏใน blog นี้ ผู้เขียนเขียนโดยยึดหลักของความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ใน blog จะแสดงแหล่งที่มา (Reference) เสมอครับ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณสำหรับการติตตาม และหวังว่าข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏใน blog นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาอ่านกันนะครับ แล้วอย่าลืม สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการได้ ตาม section ด้านล่างนี้นะครับ”

Updated Activities
02/2016

___________________

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ผมได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการนำร่องระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจของประเทศไทย ปีที่ 3 ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมีองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นเจ้าของโครงการ โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการผ่านมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง RMUTR_RCSEE_IMG_1696เนื่องจากโรงงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ของกระบวนการตรวจวัดก๊าซเรือนกระจก การรายงานผล และการทวนสอบ ที่อิงกับกฎระเบียบ และมาตรฐานของการซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปัจจุบันภายใต้โครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยปีงบประมาณ 2559 มีโรงงานเข้าร่วมโครงการมากถึง 19 แห่ง จาก 4 ภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมซีเมนต์ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ถือเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศ ที่ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโลกร้อน และเป็นปัญหาร่วมกันของเราทุกคนที่อาศัยในโลกใบนี้ครับ

นอกจากนั้นแล้ว ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ กระผมได้มีโอกาสเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นครั้งแรกอีกด้วย  ถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากครับผม

วิชาที่สอน
  • EEM 6101 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
รายละเอียดวิชาที่สอน
  • EEM 6101 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความคิด (2) การเขียน (3) การนำเสนอ ซึ่งจะรวมถึงการคิดระเบียบวิธีวิจัยอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างการตั้งคำถามเชิงอัตนัย (ทำไม) การสืบค้นวรรณกรรม (ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต) การสรุปความจากข้อมูลที่ได้รับ การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ การเขียนและการส่งบทความ และเอกสารการประชุมสำหรับงานประชุมทางวิชาการ ความแตกต่างของเอกสารทางเทคนิค และเอกสารดั้งเดิม การพูดสั้นๆ (สัมมนา) เกี่ยวกับเอกสารที่เลือกมา และอื่น ๆ

เอกสารประกอบการสอน

Paper publication
Year Title Authors Journal Database
2017 The energy usage and environmental impact assessment of spent coffee grounds biodiesel production by an in-situ transesterification process. Tuntiwiwattanapun, N., Usapein, P., Tongcumpou, C.

Energy for Sustainable Development 40 p. 50-58.

[Database: ISI]
International Conference
Year Title Authors Conference Place
2017 Evaluation of the environmental impact of portion bag for food packaging: a case study of Thailand. Ruangrit, C., Usapein, P., Limphitakphong, N., Chavalparit, O. 7th International Conference on Environment and Industrial Innovation, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 67 (2017) DOI:10.1088/1755-1315/67/1/012001. Hiroshima, Japan
2017 Life cycle assessment of Napier Pakchong 1 grass as a feedstock for anaerobic digestion to produce electricity: A case study in Thailand. 2017. Database: IEEE Xplore Bangprasit, P., Chavalparit, O., Usapein, P. International Conference on Green Energy and Applications (ICGEA). DOI: 10.1109/ICGEA.2017.7925468 Nanyang Technological University, Singapore
2017 Life Cycle Assessment of Producing Electricity in Thailand: A Case Study of Natural Gas Power Plant. Usapein, P., Chavalparit, O. MATEC Web Conf. 103. International Symposium on Civil and Environmental Engineering 2016 (ISCEE 2016). https://doi.org/10.1051/matecconf/201710305009. Malaka, Malaysia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*