Asst.Prof.Dr.Takao OHASHI เดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยพลังงานฯ

ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 Asst.Prof.Dr.Takao OHASHI จาก International Center for biotechnology Osaka University, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม

โดยมีคณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับและพาเดินเยี่ยมชม รวมถึงมอบของที่ระลึกแก่ Assistant Prof.Dr. akao OHASHI