A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business : Sus-LaB

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเทศไทย ร่วมกับ University of Gävle (HIG) ประเทศสวีเดน ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ “A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business : Sus-LaB” (พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน) ณ ห้องประชุม A508 ชั้น 5 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) ในการนี้ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยการจัดบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ด้วย

 

ภาพบรรยากาศ

dscf9786 dscf9740 dscf9725 dscf9732  dscf9699 dscf9679dscf9706