การจัดสัมมนา/ฝึกอบรม

โครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการสืบค้นและการเขียนข้อถือสิทธิ์

โครงการโครงการอบรมจรรยาบรรณของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

– โครงการอบรมการผลิตพลังงานทดแทนจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้กับชุมชน

– โครงการอบรมการสร้างกราฟเพื่อการตีพิมพ์

– โครงการวิชาการเพื่อสร้างทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรม

– โครงการอบรมโปรแกรมช่วยทำวิทยานิพนธ์ (Endnote, Microsoft word)