บุคลากรสายสนับสนุน

yupa                                 ple11

  น.ส.ยุพา  เชี่ยวชาญ                            นางสิรนาถ  เสือแย้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

rmutr_rcsee_member009                                  ptan

 น.ส.กมลรัตน์  แสงจันทร์                   น.ส.จิราวรรณ  เนตรโพธิ์แก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

nsmile                               img_6144

    น.ส.ณิชา ชัยชาติ                           นางสาวกรรณิการ์ ปิ่นปาน
    นักประชาสัมพันธ์                                 นักวิชาการศึกษา