ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าประจำปีการศึกษา 2557

1.นายจักรพงษ์ คงปัญญา

rmutr_rcsee_student01

รหัสนักศึกษา 1532080182015

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                               สาขาวิชา : เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เข้าศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553          สำเร็จการศึกษา : วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

สถานที่ทำงาน : ธุรกิจส่วนตัว (บริษัท แม็คดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ปริญญาโท รัฐศาสตร์           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวข้อวิทยานิพนธ์    low Tar Solid Fuel Production by Hydrothermal treatment Process

เกรดวิทยานิพนธ์   ดีมาก (Very good)

ผลงานวิทยานิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติแล้ว ดังนี้

ลำดับที่ ผลงานที่ได้จากวิทยานิพนธ์
๑. K. Jakaphong, H. Kanokorn, and T. Sombat, (๒๐๑๔). Influence of Reaction Temperature and Reaction Time on Product from Hydrothermal Treatment of biomass Residue. American Journal of Environmental Sciences ๑๐ (๔): ๓๒๔-๓๓๕. Database on SCOPUS.
๒. K. Jakaphong, H. Kanokorn, and T. Sombat. Comparative Studies of Biochar Produced from Oil Palm Residues by Hydrothermal Carbonization. International Conference on Engineering and Applied Science (ICEAS), ๖-๘ Osaka, Japan. (Nov ๒๐๑๓).
๓. K. Jakaphong, H. Kanokorn, and T. Sombat. Potential and perspective of biomass from palm oil mill for use as renewable energy in Thailand. SEGA-๐๓, ๓rd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture ๑๔-๑๖, Bangkok, Thailand, (Mar ๒๐๑๒).

2. นายวสันต์ ภู่รัสมี

rmutr_rcsee_student02

รหัสนักศึกษา  1523080182028

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                               สาขาวิชา : เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เข้าศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553          สำเร็จการศึกษา : วันที่ 16 ธันวาคม 2557

สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ         วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หัวข้อวิทยานิพนธ์

Increasing Efficiency of Activated Carbon from Palm Oil Shell for Adsorption of H2S by Impregnation

เกรดวิทยานิพนธ์   ดีเยี่ยม (Excellent)

ผลงานวิทยานิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติแล้ว ดังนี้

ลำดับที่ ผลงานที่ได้จากวิทยานิพนธ์
๑. W. Phoorasamee, K. Hussaro, S. Teekasap, J. Khedari “Alternative Biomass Residues from Palm Oil Mill for Synthesis Activated Carbon by Zinc Chloride Activated.” GMSARN International Journal 7: 91-94
๒. W. Phoorasamee, K. Hussaro, S. Teekasap, J. Hirunalabh “Increasing adsorption of Activated Carbon from Palm Oil Shell for Adsorb H2S from Biogas Production by Impregnation” American Journal of Environmental Science, 10:431- 445.
๓. W. Phoorasamee, K. Hussaro, S. Teekasap, J. Khedari “Alternative Biomass Residues from Palm Oil Mill for Synthesis Activated Carbon by ZnCl2 Activation (Feasibility Study)” The 7TH GMSARN International Conference on “Green Economy with Energy Environmental & Social Responsibility”  Dec.19-21, 2012  Siem Reap, Cambodia

3. นายเลิศลักษณ์ สายทวี

rmutr_rcsee_student03

รหัสนักศึกษา 1543080182002

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                          สาขาวิชา : เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เข้าศึกษา : ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2554     สำเร็จการศึกษา : วันที่ 16 ธันวาคม 2557

สถานที่ทำงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซีเทคโนโลยี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้อวิทยานิพนธ์

Thermophilic Biogas Co-Digestion Experimental Optimization for Napier and Food Waste as Inoculum

เกรดวิทยานิพนธ์   ดีเยี่ยม (Excellence)

ผลงานวิทยานิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติแล้ว ดังนี้

ลำดับที่ ผลงานที่ได้จากวิทยานิพนธ์
1. L. Saitawee, K. Hussaro, S. Teekasap, N. Cheamsawat“Biogas Production from Anaerobic Co-Digestion of Cow Dung and Organic Wastes (Napier Pak Chong I and Food Waster) in Thailand: Temperature Effect on Biogas Product.” American Journal of Environmental Science, 10(2): 129-139.
2. L. Saitawee, K. Hussaro, S. Teekasap, N. Cheamsawat“Design Biogas Production from Mixed Napier Pak Chong I / Food Waste at Thermophilic Temperature by Anaerobic Digestion in Cow Dung and Chicken Dung” Journal of Energy and Power Engineering, 8 : 890 – 895.
3. L. Saitawee, K. Hussaro, S. Teekasap, N. Cheamsawat“The Effect of Age of Napier Pak Chong I on Biogas Yield from the Anaerobic Co-Digestion with Cow Dung.”International Conference on Engineering and Applied Science, Nov. 7-9,2013 Osaka, Japan.

4. นายชัยมงคล โชคปัญญาสุวรรณ

rmutr_rcsee_student04

รหัสนักศึกษา 1552080182005

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                              สาขาวิชา : พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เข้าศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555         สำเร็จการศึกษา : วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

สถานที่ทำงาน : บริษัทเพชรแท้วิศวกรรม จำกัด

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง                     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริญญาโท ไฟฟ้ากำลัง                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้อวิทยานิพนธ์

Energy Navigation System for Smart Textile Industry Using Artificial Intelligence Optimization

เกรดวิทยานิพนธ์   ดีมาก (Very Good)

ผลงานวิทยานิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติแล้ว ดังนี้

ลำดับที่ ผลงานที่ได้จากวิทยานิพนธ์
1. C. Chaimongkon, B.Tika, P.Ratthasak, Artificial Intelligence for Load Management Based On Load Shifting in the Textile Industry. International Journal of Engineering and Technology,

Vol 7 No 1 Feb-Mar 2015, 350-367. Database on SCOPUS.

2. C. Chaimongkon, B. Tika, P. Ratthasak, American Journal of Applied Sciences, Ant Colony Optimization for Load Management Based On Load Shifting in the Textile Industry, April 9,

2015, Database on SCOPUS.

3. Accepted, WSEAS, ID5716-322,   C. Chaimongkon1, H. Kodchasorn1,  B. Tika2,  P. Ratthasak3, WSEAS Transactions on Power Systems, Bee Algorithm for Load Management Based On Load Shifting in the Textile Industry, 2015, Database on SCOPUS.

5. นางสาวอรวลี อมรลีตระกุล

rmutr_rcsee_student05

รหัสนักศึกษา 15220801820012

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                              สาขาวิชา : เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เข้าศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552         สำเร็จการศึกษา : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี –                                 มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาโท สถาปัตยกรรมเขตร้อน       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

หัวข้อวิทยานิพนธ์

Development of A new Ventilated Roof Tile

เกรดวิทยานิพนธ์   ดีเยี่ยม (Excellence)

ผลงานวิทยานิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติแล้ว ดังนี้

ลำดับที่ ผลงานที่ได้จากวิทยานิพนธ์
1. O. Amornleetrakul, W. Puangsombut, J.Hiranlabh “Field investigation of the small house with the Ventilated Roof tiles”Advance Materials Research Vols. 937-932(2014)pp 1233-1237 Online available since 2014/May/09 at www.scientific.net
2. O. Amornleetrakul, W. Puangsombut“Investigation the Thermal Performance of Roof Tiles Ventilated” The3rd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-03) Rajamangala University of Technology Rattanakosin, NakhonPathom, Thailand

6. นายนิติ เอี่ยมขจร

rmutr_rcsee_student06

รหัสนักศึกษา 1561080172002

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                   สาขาวิชา : พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เข้าศึกษา : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556         สำเร็จการศึกษา : วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

สถานที่ทำงาน –

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี Biotechnology              มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานย้อมครามผ้าฝ้าย โดยใช้กระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแบบสลับขั้ว

(A Study of Optimum Condition for Treating Denim textile Wastewater by Alternating Pulse Current Electro coagulation)

เกรดวิทยานิพนธ์   ดีมาก (Very Good)

ผลงานวิทยานิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติแล้ว ดังนี้

ลำดับที่ ผลงานที่ได้จากวิทยานิพนธ์
1. E. Niti, T. Tusanee, S. Prapa. The Effect of Alternating Pulse Current Electro coagulation Electrodes on

Denim Textile Wastewater Treatment. the 3rd Annual psu Phuket International Conference 2014,

13-14 November 2014 Prince of Songkla University, Phuket Campus