onee

ผังองค์กรของ RCSEE ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ   update

  1. ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษา และพนักงานประจำต่างๆ
  2. ฝ่ายการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งมุ่งเน้นทั้งด้านวิชาการและอุตสาหกรรม
  3. ฝ่ายสวนวิทยาศาสตร์ธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมและผลการวิจัยเชิงพาณิชย์

การดำเนินงานของ RCSEE จะกระตุ้นให้มีการก้าวไปข้างหน้าอย่างอิสระเต็มที่ภายใต้การดูแลของคณะผู้บริหารของ RCSEE ภายในปีที่ 4 ของการทำงานนี้ RCSEE จะขยายกิจกรรมอีกมากมาย อาทิเช่น การติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานที่ถาวร ห้องวิจัยภายในและภายนอกอาคาร พัฒนาเครือข่ายของตนเองทั้งในระดับชาติและนานาชาติ