ประวัติของเรา

logo1

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ (RESEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ถือกำเนิดโดยนโยบายของ รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ (อธิการบดีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 15 มิถุนายน 2548-15 สิงหาคม 2556) ท่านได้เล็งเห็นวิกฤตด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งระดับประเทศและระดับโลก รวมทั้งความจำเป็นที่จะพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตดังกล่าว จึงได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยฯ เพื่อเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะการดำเนินการแบบองค์กรอิสระภายใต้นโยบายและการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2552 เป็นต้นมา

ศาสตราจารย์ ดร.โจเซฟ เคดารี เป็นผู้อำนวยการคนแรก ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2556 ได้เปิดสอนสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชาเอก คือ เทคโนโลยีการจัดการและนโยบายและเศรษฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน ได้เปิดสอนสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 วิชาเอก คือ
1. เทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
2. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและชุมชน
3. นโยบายสาธารณและการจัดการ

RMUTR_RCSEE_poster_smile04