แหล่งทุนวิจัย

– ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) iconcat_2015020592032-1

– ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) iconcat_2015020592032-1

– ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA) iconcat_2015020592032-1

– ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG) iconcat_2015020592032-1

ทุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 iconcat_2015020592032-1

ประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน