การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า

  1. ผศ.ดร.อุษาวดี         ตันติวรานุรักษ์           ประธานกรรมการ
  2. ผศ.ดร.โสรัตน์         มงคลมะไฟ               กรรมการ
  3. ผศ.ดร.ไกรฤกษ์       เชยชื่น                    กรรมการ
  4. ผศ.ดร.นพนภา        จุลโลบล                  กรรมการ
  5. ดร.ธีรินทร์             คงพันธุ์                    กรรมการและเลขานุการ

RMUTR_RCSEE_DSCF5390 RMUTR_RCSEE_DSCF5400 RMUTR_RCSEE_DSCF5401RMUTR_RCSEE_DSCF5406 RMUTR_RCSEE_DSCF5396

RMUTR_RCSEE_DSCF5402