ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ตามประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ดังนี้  >>เอกสารแนบ<<