การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  มีกำหนดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

  1. ผศ.ดร.อุษาวดี         ตันติวรานุรักษ์           ประทานกรรมการ
  2. ผศ.ดร.ประสพโชค    โห้ทองคำ                กรรมการ
  3. ดร.โศภิดา                สังข์สุนทร                กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

  1. ผศ.ดร.เอนก            เทียนบูชา               ประทานกรรมการ
  2. ดร.รังสิต                  ศรจิตติ                   กรรมการ
  3. ผศ.ดร.ไกรฤกษ์        เชยชื่น                   กรรมการ
  4. ผศ.ดร.พิชิต             กิตติสุวรรณ์             กรรมการและเลขานุการ

 

>> เอกสารแนบเพิ่มเติม <<