การสอบของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้จัดสอบนักศึกษา ทั้งในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • นางสาวกนกพร สุพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. หัวข้อ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการนำกลับโลหะทองแดงและการใช้ประโยชน์โลหะทองแดงจากการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม (The study of suitable condition for recovering and utilizing copper from industrial wastewater treatment)
  รายนามกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์                 ประธาน (ภายนอก)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์                    อาจารย์ที่ปรึกษา (ภายในมหาวิทยาลัย)
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์                   อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ภายนอก)
 4. ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ                                          กรรมการ (ภายในมหาวิทยาลัย)
 5. ดร.พิรพรรณ พลบุรี                                             กรรมการ (ภายใน)

 • นายจิระศักดิ์ พุกดำ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. หัวข้อ Designing and Performance Investigation of Mixed Asphalt Solar Water Heater
  รายนามกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา                   ประธาน (ภายนอก)
 2. ดร.ติณณภพ แพงผม                                              อาจารย์ที่ปรึกษา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา     อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์                  กรรมการ (ภายนอก)
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง                    กรรมการ (ภายใน)

 • นางสาวพัชรี สุขสมัย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตได้สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. หัวข้อ ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวลโดยกระบวนการความร้อนเคมีแบบทอรีแฟคชั่น (Study to improving biomass fuel quality by using thermochemical process of torrecfation)
  รายนามกรรมการสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ อมรกิจบำรุง                      ประธาน (ภายนอก)
 2. ดร.ติณณภพ แพงผม                                                ที่ปรึกษา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง                       ที่ปรึกษาร่วม
 4. ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี                                                   ที่ปรึกษาร่วม (ภายนอก)
 5. ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ                                               กรรมการภายใน

 • นายภูมิเบศร์ ทองคำสุก นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 00-10.00 น. หัวข้อ การจัดการซากเศษวัสดุในงานก่อสร้างอาคารสูงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  รายนามกรรมการสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม                      ประธาน (ภายนอก)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา         อาจารย์ที่ปรึกษา (ภายใน)
 3. ดร.ทัศนี ต้นดี                                                            อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ภายนอก)
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์                         กรรมการ (ภายนอก)
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง                        กรรมการ (ภายใน)

 • นายอารี เลาะเหม็ง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได้สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. หัวข้อ การประเมินอาคารเขียวไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Thailand Green Building Evaluation for Energy and Environmental Management)
  รายนามกรรมการสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม                     ประธาน (ภายนอก)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา        อาจารย์ที่ปรึกษา (ภายใน)
 3. ดร.ทัศนี ต้นดี                                                           อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ภายนอก)
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์                         กรรมการ (ภายนอก)
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง                       กรรมการ (ภายใน)

 • นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-11.30 น. หัวข้อ Bio-Oil Production from Leucaena Leucocephala Branches, Cassava Root and Eucalyptus Branches
  รายนามกรรมการสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์                       ประธาน (ภายนอก)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์                           อาจารย์ที่ปรึกษา (ภายในมหาวิทยาลัย)
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์                         อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ภายนอก)
 4. ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ                                                กรรมการ (ภายในมหาวิทยาลัย)
 5. ดร.พิรพรรณ พลบุรี                                                    กรรมการ (ภายใน)

 • นายบัณฑิต จำรัส นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. หัวข้อ การประยุกต์ใช้คลื่นไมโครเวฟเพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการทอดสุญญากาศของกล้วย “Application of Microwave for Energy Saving in Vacuum Frying Process of Banana Chips”
  รายนามกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
 1. รองศาตราจารย์ ดร.มนทิพย์ ช่ำชอง                          ประธาน
 2. ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ                                              ที่ปรึกษา
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์                  ที่ปรึกษาร่วม
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช                        ผู้ตรวจสอบผลงานจากภายนอก
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง                     กรรมการ

 • นายมงคล พัชรวงศ์สิริ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. หัวข้อ Effect of Operation Condition in Rotary Bio-drying on RDF
  รายนามกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
 1. ดร.ประภา โซ๊ะสลาม                                           ประธาน
 2. ดร.ทัศนี ต้นดี                                                     ที่ปรึกษา
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์                   ที่ปรึกษาร่วม
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา จันทวงษ์                     ผู้ตรวจสอบผลงานจากภายนอก
 5. ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ                                         กรรมการ

 • นางสาวจุติพร อินทะนิน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. หัวข้อ Dry anaerobic co-digestion for treatment of waste water from toddy palm process
  รายนามกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์                        ประธาน (ภายนอก)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์                           ที่ปรึกษา
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์                          ที่ปรึกษาร่วม (ภายนอก)
 4. ดร.มณีรัตน์ เข็มขาว                                                   กรรมการภายใน
 5. ดร.พิรพรรณ พลบุรี                                                    กรรมการภายใน
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ อมรกิจบำรุง                       ผู้ตรวจสอบผลงานจากภายนอก