การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา โดยมี รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง เป็นประธานกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ภาพบรรยากาศ