การตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน)

ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ณ ห้องประชุมทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เพื่อให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

รายนามคณะกรรมการประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) ดังนี้

  1. รองสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง             ประธานกรรมการ
  2. ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์                                กรรมการ
  3. ดร.ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร                    กรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) ดังนี้

  1. รองสตราจารย์ รุ่งทิวา ชูทอง                  ประธานกรรมการ
  2. ดร.พิชชานันท์ วงศ์ศิริธร                        กรรมการ
  3. ดร.ขลภัสสรณ์ บินอิบรอฮีม                    กรรมการ
  4. ดร.สุรกิจ ปรางสร                                  กรรมการและเลขานุการ

 

ภาพบรรยากาศ