ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (E-NETT)

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
14th Conference On Energy Network of Thailand (E-NETT)

โครงการ E-NETT

ด้วยเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (E-NETT) ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่ มีการเรียนการสอนทางด้านพลังงานกว่า 15 สถาบัน กำหนดให้มีการจัดการประชุมเชิงวิชาการเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.2547 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์และนักศึกษามีโอกาสในการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในสาขา ต่างๆ เสริมสร้างประสิทธิภาพของการวิจัยพัฒนา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างนักวิจัยและระหว่างสถาบัน ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมพลังงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยในปี พ.ศ.2560 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเกียรติจากเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (E-NETT) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัด “การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงาน แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (13TH CONFERENCE ON ENERGY NETWORK OF THAILAND)” ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นพื้นที่ในการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านพลังงาน รวมทั้งระดมความคิด แลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน

เป้าหมาย

นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน และผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม Click