โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอน แผนการศึกษา และข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัยฯ

ภาพบรรยากาศ