การสอบนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 9-24 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้จัดการสอบนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 • นางสาวจุติพร อินทะนิน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1540080182012 ได้ทำการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. หัวข้อ Anaerobic co-digestion of manure with wastewater from Toddy palm process for increased biogas production โดยมีคณะกรรมการสอบ 6 ท่าน ดังนี้
  1. รองศาสตราจารย์ ดร. นพดล เจียมสวัสดิ์      ประธาน (ภายนอก)
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์          ที่ปรึกษา
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์         ที่ปรึกษาร่วม
  4. ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร                            กรรมการ
  5. ดร.มณีรัตน์ เข็มขาว                                   กรรมการ
  6. ดร.พิรพรรณ พลบุรี                                    กรรมการ

 

  • นางรัตติยา จันทร์ฉวี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1582080182001 ได้ทำการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-10.30 น. หัวข้อ การจัดลำดับพลังงานทดแทนสำหรับแผนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับขั้น “Ranking of renewable for national electricity plan in Thailand using Analytic Hierarchy Process (AHP)” โดยมีคณะกรรมการสอบ 5 ท่าน ดังนี้
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ อมรกิจบำรุง               ประธาน (ภายนอก)
  2. ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร                                    ที่ปรึกษา
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์      ที่ปรึกษาร่วม
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง               กรรมการ
  5. ดร.พิรพรรณ พลบุรี                                            กรรมการ

   

  • นายอนันต์ เต็มเปี่ยม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1562080182002 ได้ทำการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีคณะกรรมการสอบ 5 ท่าน ดังนี้
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์         ประธาน (ภายนอก)
  2. ดร.ติณณภพ แพงผม                                          กรรมการ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพล กลิ่นบุญ                กรรมการ
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง                กรรมการ
  5. ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ                                         กรรมการ

 

 • นายวสันต์ นาคเสนีย์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1523080182021 ได้ทำการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30-12.00 น.หัวข้อ การออกแบบและทดลองวอร์เทกซ์ประสิทธิภาพสูง สำหรับงานกลึงในอุตสาหกรรมการผลิต “Design and Experiment of the Highly Effective Vortex Tube for Turning Operation in Manufacturing Industry” โดยมีคณะกรรมการสอบ 5 ท่าน ดังนี้
  1. ศาสตราจารย์ ดร.โจเซฟ เคดารี                                ประธาน
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์           ที่ปรึกษา
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์                       ที่ปรึกษาร่วม
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา     กรรมการ
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง                     กรรมการ

 

 • นายอโนทัย ศรีมาลานนท์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1582080182003 ได้ทำการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00-15.00 น. โดยมีคณะกรรมการสอบ 5 ท่าน ดังนี้
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ อมรกิจบำรุง               ประธาน (ภายนอก)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง                กรรมการ
 3. ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ                                        กรรมการ
 4. ดร.ติณณภพ แพงผม                                         กรรมการ
 5. ดร.พิรพรรณ พลบุรี                                            กรรมการ
 • นางระวีฐ์ธิดา ศรีมาลานนท์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1582080182002 ได้ทำการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00-17.00 น. โดยมีคณะกรรมการสอบ 5 ท่าน ดังนี้
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ อมรกิจบำรุง          ประธาน (ภายนอก)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง           กรรมการ
 3. ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร                                กรรมการ
 4. ดร.ติณณภพ แพงผม                                     กรรมการ
 5. ดร.มณีรัตน์ เข็มขาว                                       กรรมการ

 

 • นางสาวนพณัช พวงมาลี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสนักศึกษา 1532080182010 ได้ทำการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. หัวข้อ A study of thermal comfort of Thais under variable indoor conditions of air conditioned space โดยมีคณะกรรมการสอบ 5 ท่าน ดังนี้
 1. ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์                                 ประธาน
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์          อาจารย์ที่ปรึกษา
 3. ดร.วรกมล บุณยโยธิน                               อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
 4. ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ                               กรรมการภายใน
 5. ดร.ติณณภพ แพงผม                                กรรมการภายใน

 

 • นายทวีรัชต์ มัททวีวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1532080182006 ได้ทำการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00-18.00 น. หัวข้อ ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ำมันในหุ้นกลุ่มพลังงานไทย (Foreign Exchange and Oil Price Exposure in Thai Energy Stocks) โดยมีคณะกรรมการสอบ 6 ท่าน ดังนี้
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล                      ประธาน (ภายนอก)
 2. ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์                                          อาจารย์ที่ปรึกษา
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์                 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง               กรรมการภายใน
 5. ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร                                    กรรมการภายใน
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาร์ ธนารักษ์           ผู้ตรวจสอบผลงานจากภายนอก