ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

ลำดับที่  เครื่องมือ รายละเอียด
1.  เครื่องมือบันทึกข้อมูล
(Data Acquisition Unit)
2.  เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า
(Clampon Power Quality Analyzer)
3.  Pyranometers
4.  เครื่องตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2 analyzer)
5.  เครื่องวัดแสง
(Lux Meter Multipoint)
6.  Automatic Weather Station
7. เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซ
(Gas Chromatograph)
8.  เครื่องมือวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้และ
ก๊าซไอเสียจากปล่องระบาย test 350
(Combustion efficiency analyzer)
9.  ชุดเตาเผาความร้อนสูง
(Muffle furnace)
10.  เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ
(Biogas analyzer)
11.  ตู้บ่มบีโอดี
(BOD Incubator)
12.  ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์
(Distilled water machine)
13.  เตาอบลมร้อน
(Hot oven)
14.  แผ่นให้ความร้อน
(Hot plate)
15.  เครื่องวัดความนำไฟฟ้า
(Conductivity meter)
16.  ปิเปตดูดสารละลายอัตโนมัติ
(Micro pipette)
17.  เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง ชนิดตั้งโต๊ะ
(pH meter)
18.  เครื่องชั่ง ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
(Electric scales)
19.  เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
(Electric scales)
20.  แผ่นความร้อนพร้อมระบบกวนแบบแม่เหล็ก
(Magnetic Stirrer)
21.  เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน
(Hot wire Anemometer)
22.  ดิจิตอล มัลติมิเตอร์
(Digital multimeter)
23.  กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบอินฟาเรด
(Infared Camera)
24.  เครื่องทดสอบเครื่องมือวัดแบบมัลติฟังชั่น (Multifunction Instrument of Verification of IV)
25. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)

 

26.

Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)