ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์”

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครงการ “การเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14.30-18.00 น. ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อรับฟังบรรยายหัวข้อ “ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัย”  โดย ดร.มณีรัตน์ เข็มขาว และ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์” โดย ดร.พิรพรรณ พลบุรี อาจารย์และนักวิจัยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

หลักการและเหตุผล:

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของอาจารย์ และนักศึกษาให้ทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำอื่น ๆ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นงานวิจัยเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ซึ่งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ ยังเป็นเงื่อนไขตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการขอตำแหน่งทางวิชาการได้อีกด้วย ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการของอาจารย์และนักศึกษานั้น อาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยพลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ต้องมีการผลิตผลงานวิจัยออกมาอย่างสม่ำเสมอ

ทางวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สามารถจัดทำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเงื่อนไขสำคัญของการทำวิจัยประการหนึ่ง คือ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในการนี้ วิทยาลัยจึงเห็นควรจัดทำโครงการการเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัย และสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้งในรูปแบบการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการและการลงตีพิมพ์ในวารสาร อันจะส่งผลให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งๆ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์:

  • เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
  • เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
  • เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ อันส่งผลให้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ได้ที่นี่Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*