โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานผลิตน้ำแข็งหรือห้องแช่เย็น ปีงบประมาณ 255­9

ในวันที่ 11 ตุลาคม ถึง 13 ตุลาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง อาจารย์และนักวิจัย ประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ดำเนินภารกิจในการให้คำปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานน้ำแข็งและห้องแช่เย็น ให้กับสหกรณ์การประมงบ้านแหลม ซึ่งได้แก่ บริษัทชะอำวารีเทพ บริษัทห้องเย็นมงคลการ และโรงปลาหมึกแห้งหนูนันต์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำแข็งหรือห้องแช่เย็นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเล ที่ไม่เข้าข่ายโรงงานอาคารควบคุมฯ สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงงานอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่การประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 

ภาพบรรยากาศวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ บริษัทชะอำวารีเทพ

img_5711 img_5713

ภาพบรรยากาศวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ บริษัทห้องเย็นมงคลการ

img_5719 img_5720

img_5721

 

ภาพบรรยากาศวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ โรงปลาหมึกแห้งหนูนันต์

img_6091  img_6090img_6088