โครงการอบรมจรรยาบรรณของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  ได้จัด “โครงการโครงการอบรมจรรยาบรรณของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการที่วิทยาลัยพลังงานฯ เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาให้ทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำอื่นๆ ซึ่งวิทยาลัยพลังงานฯ เล็งเห็นว่าจรรณยาบรรณการวิจัยของนักวิจัยเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาควบคู่กันไป ทั้งนี้ วิทยาลัยพลังงานฯ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคการเขียนบทความวิจัยแก่อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพลังงา่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และบุคคลที่สนใจ
  • เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมจรรยาบรรณในการเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพลังงา่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และบุคคลที่สนใจ

ภาพบรรยากาศ
rcsee_DSCF3109rcsee_DSCF3121

rcsee_DSCF3146 RCSEE_DSCF3143 rcsee_DSCF3129 rcsee_DSCF3140 rcsee_DSCF3142

 

Tags: