โครงการอบรมการผลิตพลังงานทดแทนจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้กับชุมชน

ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง, ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ และดร.พิรพรรณ พลบุรี อาจารย์และนักวิจัยประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ได้เดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านฝั่งคลองเพื่อนพึ่งพา ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม เพื่อบรรยายให้ความรู้ใน “โครงการอบรมการผลิตพลังงานทดแทนจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้กับชุมชน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงลรัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

RCSEE_DSCF3707

RCSEE_DSCF3676 RCSEE_DSCF3679 RCSEE_DSCF3684 RCSEE_DSCF3666RCSEE_DSCF3700

 

โครงการอบรมการผลิตพลังงานทดแทนจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้กับชุมชน ได้เกิดขึ้นจากการที่วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงวิกฤติการณ์ด้านพลังงานที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการขาดแคลนแหล่งพลังงาน และผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีต่อสภาวะสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยฯ จึงได้หาหนทางเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าวคือ การใช้พลังงานทดแทน ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงพลังงานที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติและสามารถมีทดแทนได้อย่างไม่จำกัด (เมื่อเทียบกับพลังงานหลักในปัจจุบัน เช่น น้ำมันหรือถ่านหินซึ่งมีเฉพาะที่ และรวมถึงต้นทุนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในการสำรวจและขุดเจาะแหล่งน้ำมันใหม่ๆ) ตัวอย่างของพลังงานทดแทนที่สำคัญ เช่น แสงอาทิตย์ ลม คลื่นทะเล กระแสน้ำ ความร้อนจากใต้ผิวโลก พลังงานจากกระบวนการชีวภาพ เช่น บ่อก๊าซชีวภาพ

แต่เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมและวัตถุดิบที่จะนำมาแปลงสภาพเป็นพลังงานเพื่อใช้งานในท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นแต่ละท้องถิ่น หรืออาจจะเริ่มต้นที่ครัวเรือน จะต้องพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่มีศักยภาพ เพียงพอที่จะนำมาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ในครัวเรือน หรือท้องถิ่นของตนเองได้บ้าง อาทิ เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ซึ่งเป็นวัสดุหรือสารอินทรีย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานได้ ชีวมวลนับรวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เศษไม้ ปลายไม้จากอุตสาหกรรมไม้ มูลสัตว์ ของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร และของเสียจากชุมชน หรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย เศษไม้ กากปาล์ม กากมันสำปะหลัง ซังข้าวโพด กาบและกะลามะพร้าว และส่าเหล้า  เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) เชื้อเพลิงที่ได้จากชีวมวล (Biomass) เป็นพลังงานที่ได้จากพืชและสัตว์โดยมีพื้นฐานจากการสังเคราะห์แสงแล้วเก็บรวบรวมพลังงานจากดวงอาทิตย์เอาไว้ในรูปของพลังงานเคมี หรือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตหรือสารอินทรีย์ต่างๆ รวมทั้งการผลิตจากการเกษตรและป่าไม้ เช่น ไม้ฟืน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ (น้ำตก น้ำขึ้นน้ำลง คลื่น ลำธาร ลำห้วย) ตลอดจน พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น

ดังนั้น การแสวงหาและพัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้ จึงเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยแก้ปัญหา ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ จึงจัดทำโครงการเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ และสาธิตเทคโนโลยีพลังงานชุมชนจากทั่วประเทศ อาทิ การทำบ่อก๊าซชีวภาพ การผลิตก๊าซชีวมวล เพื่อใช้หุงต้มในครัวเรือน จากเศษวัสดุการเกษตร เป็นต้น

RCSEE_DSCF3629 RCSEE_DSCF3624