โครงการวิชาการเพื่อสร้างทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรม

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดทำ “โครงการวิชาการเพื่อสร้างทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรม” ณ บริษัท สหกรณ์การประมงบ้านแหลม จำกัด ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

โครงการนี้เกิดจากที่วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงพลังงานซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิต โดยภาคส่วนสำคัญที่มีความเข้มข้นในการใช้พลังงานมากที่สุดภาคส่วนหนึ่ง คือภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีความเข้มข้นการใช้พลังงานคิดเป็นร้อยละ 22 ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ เนื่องจากในกระบวนการผลิตล้วนแต่ต้องใช้พลังงานเป็นเชื้อเพลิง หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าเพื่อดำเนินการผลิต โดยเมื่อพิจารณาการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดเล็ก เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานมากเป็นอันดับต้นๆ และยังมีการขยายตัวเพิ่มอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

ซึ่งจากการสำรวจโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่ผ่านมาพบว่า ลักษณะการประกอบกิจการยังเป็นลักษณะโรงงานที่ดำเนินการในรูปแบบส่วนบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัดขนาดเล็กที่เป็นโรงงานที่ไม่เข้าข่ายโรงงานอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 การบริหารจัดการในกระบวนการผลิตยังไม่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ดังนั้นหากนำหลักการอนุรักษ์พลังงานจากผลการศึกษาและวิจัยที่ผ่านมา มาใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมฯ จะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับกำลังการผลิต วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมฯ จึงได้สนับสนุนมีการดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ โรงงาน สามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และเกิดเครือข่ายด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงานระหว่างโรงงาน และชุมชน ความร่วมมือที่ดีในการประหยัดพลังงานของประเทศ ระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

ทางวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงได้จัดทำโครงการวิชาการเพื่อสร้างทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธิการในการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตัวเองและยั่งยืน โดยการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในโรงงานตัวอย่างที่มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมทั่วไปได้นำไปใช้ประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม การชีนำให้อุตสาหกรรมเกิดการป้องกันและแก้ใขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

RCSEEIMG_1691 RCSEE_IMG_1689

Tags: