โครงการวิจัยนวัตกรรมผลิตความร้อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน จังหวัดราชบุรี

ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 คณาจารย์ นักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายสนับสนุนประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อรับฟังบรรยายเรื่อง “พลังงานทดแทนในประเทศไทย”, “การผลิตความร้อนจากรังสีอาทิตย์”, “การพัฒนาระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์” โดย ดร.กมลวรรณ อูปเงิน

นอกจากนี้ยังมีการสาธิต เรื่อง “การใช้งานตัวรับรังสีอาทิตย์ หลังการดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้น” โดย นายวิทยา แก้วสุริยวงค์ และการอภิปราย เรื่อง “ความต้องการจากชุมชน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” โดย ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ

หลักการและเหตุผล

ได้เกิดขึ้นจากการที่วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นว่า “น้ำ” เป็นแหล่งพลังงานขั้นต้นที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เราใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างมากมายจนแทบไม่มีข้อจำกัด เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ใช้ในการอุปโภคบริโภค เป็นต้น แหล่งน้ำจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน ในการนำน้ำจากแหล่งน้ำมาใช้งานมีหลายวิธี เช่น ใช้แรงงานมนุษย์ ใช้แรงงานจากสัตว์ เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับสูบน้ำ การสูบน้ำโดยใช้พลังงานจากธรรมชาติ เครื่องสูบน้ำแบบใช้ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน

ประเทศไทยนำระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2524 จนกระทั่งต้นปี 2530 เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี่ยงเหนือของประเทศไทย ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ดังนั้นหน่วยงานรัฐภายใต้การนำของ 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมโยธาธิการและศูนย์อำนวยความช่วยเหลือประชาชนตามแนวพระราชดำหริเพื่อพัฒนาภาคช่วยเหลือประชาชนตามแนวพระราชดำหริเพื่อพัฒนา ได้ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้กันแพร่หลายในพื้นที่ชนบทห่างไกล ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของชีวิต ที่ประเทศไทยมีปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปีอยู่ในช่วง 18-19 MJ/m2-day โดยปัญหาระบบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านสังคม ขาดองค์กรในท้องถิ่นรองรับการบริหารจัดการ ขาดแคลนข้อมูลและขาดการบำรุงรักษาระบบ

ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงมีแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยจัดการศึกษาศักยภาพการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ หมู่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็นพื้นที่กรณีศึกษา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศักยภาพและคุณภาพของแหล่งน้ำในพื้นที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดทำคู่มือการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ปรับปรุงการทำงานแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการประยุกต์ใช้ระบบดังกล่าวให้เข้าใจง่ายและง่ายต่อการบำรุงรักษา

ภาพบรรยากาศ