โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย เพื่อสร้างสรรค์การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพ เพื่อความเป็นเลิศในงานวิชาการและงานของวิทยาลัยในทุกส่วนงาน โดยเฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกตำแหน่ง ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาตินั้น ทางวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยเพื่อสร้างสรรค์การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” ในวันที่ 28-29 เมษายน 2560 เพื่อที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ตลอดจนได้รับฟังคำบรรยายและศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยศึกษา ขั้นตอนและอัตราการผลิตพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเพียงพอ และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงงานให้ได้ตามมาตรฐาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก

.

RCSEE_DSCF3168 RCSEE_DSCF3163 RCSEE_DSCF3182 RCSEE_DSCF3162 RCSEE_DSCF3210 RCSEE_DSCF3212 RCSEE_DSCF3232

.

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาดูงานระบบนิเวศชายทะเล หาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และทำกิจกรรม ปลูกปะการัง เพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศ และลดความรุนแรงของคลื่นที่จะกระทบชายฝั่ง ณ กิจการท่องเทียว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อีกด้วย

RCSEE_DSCF3238 RCSEE_DSCF3245 RCSEE_DSCF3248 RCSEE_DSCF3277 RCSEE_DSCF3336 RCSEE_DSCF3298

.

การศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ จะช่วงส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตและบุคลากรในวิทยาลัยฯ เกิดความตระหนักและคำนึงถึงปัญหาด้านพลังงาน และผลกระทบต่างๆกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเปลี่ยนไปของวัฒนธรรมรอบตัว ให้สามารถเสนอแนวคิดการป้องกัน การแก้ไข และอาศัยอยู่ร่วมกับปัญหานั้นได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรได้รับประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับมาใช้พัฒนาตนเอง อีกทั้งยังเป็นการนำมาซึ่งความสามัคคีและช่วยเหลือกันอย่างประสิทธิภาพ