โครงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม : การหล่อเทียนพรรษาโดยใช้พลังงานชีวมวล

ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัด “โครงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม :
การหล่อเทียนพรรษาโดยใช้พลังงานชีวมวล” เพื่อหล่อเทียนพรรษาโดยใช้พลังงานชีวมวล และนำเทียนพรรษาที่ได้ นำไปถวาย ณ วัดกกตาล ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือ เพื่อเผยแพร่งานทางวิชาการของวิทยาลัยฯ ให้กับบุคคลทั่วไปในแต่ละชุมชน ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และดำรงเอกลักษณ์ความดีงามของพุทธศาสนิกชนกับพระพุทธศาสนา โดยการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการหล่อเทียนพรรษา
RMUTR_RCSEE_0607600038RMUTR_RCSEE_060760__0037RMUTR_RCSEE_060760_._0036RMUTR_RCSEE_0607600028 RMUTR_RCSEE_060760__0022RMUTR_RCSEE_25600712__0008

โดยการนี้ ทางวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเทียนที่ใช้แล้ว เพื่อให้วิทยาลัยฯ นำมาหลอมรวมกัน ซึ่งเทียนที่หล่อได้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร จำนวน 4 เล่มด้วยกัน

RMUTR_RCSEE_25600712_0021 RMUTR_RCSEE_25600712_0009 RMUTR_RCSEE_25600712_0014

Tags: