ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.00-15.00 น. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่างๆ ของวิทยาลัยฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รักษาการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนักศึกษา และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ อาทิ ประวัติ หลักสูตร กิจกรรม ฯลฯ

ภาพบรรยากาศ