แหล่งทุนวิจัย

ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ปีงบประมาณ 2561

ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 (Energy Storage) รอบที่ 2

ทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561

ทุนส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561

– ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)

– ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)

– ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)

– ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)

ทุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน