แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

<<< แบบฟอร์มการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ iconcat_2015020592032-1

<<< คู่มือวิทยานิพนธ์ iconcat_2015020592032-1

<<< แบบฟอร์มขอจองใช้ห้องวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

<<< แบบรายงานความก้าวหน้าและประเมินผลวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

<<< แบบฟอร์มตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

<<< แบบลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

<<< ใบสมัครเรียนระดับปริญญาโท

<<< ใบสมัครเรียนระดับปริญญาเอก

<<< แบบลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

คำร้องสำหรับนักศึกษา

ชื่อย่อ คำอธิบาย
วพส.๑ คำร้องทั่วไป
วพส.๒ คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
วพส.๓ คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
วพส.๔ คำร้องแจ้งเปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนนักศึกษา (เปลี่ยนชื่อ,ที่อยู่)
วพส.๕ คำร้องขอลงทะเบียนเรียน
วพส.๖ คำร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
วพส.๗ คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสถานภาพ
วพส.๘ คำร้องขอคืนสภาพเป็นนักศึกษา
วพส.๙ คำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
วพส.๑๐ คำร้องขอลาพักการเรียน
วพส.๑๑ คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
วพส.๑๒ แบบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์

ชื่อย่อ คำอธิบาย
วพส.๑.ว๑  คำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
วพส.๒.ว๒  คำร้องขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
วพส.๓.ว๓  คำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
วพส.๔.ว๔  คำร้องขอสอบประมวลความรู้และวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก
วพส.๕.ว๕  คำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
วพส.๖.ว๖  คำร้องขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
วพส.๗.ว๗  คำร้องขอประเมินวิทยานิพนธ์จากผู้ตรวจสอบผลงานจากภายนอก
วพส.๘.ว๘ คำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
 วพส.ว.๙-๑ แบบฟอร์มรายละเอียดการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์