เรียนเชิญนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานฯเข้าร่วมโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559”

เรียนเชิญนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานฯเข้าร่วมโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559”

        วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559” ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ อาคารสิรินธร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่ต้องการสอบประมวลความรู้ (CQE.)
  • นักศึกษาที่ยังไม่มีหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  • การให้คำปรึกษาการสอบจากอาจารย์ประจำวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
  • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนที่ประสบผลสำเร็จจากนักศึกษารุ่นพี่

จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก