เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2560 ตั้งแต่บัดนี้-21 กุมภาพันธ์ 2561

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในโครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) และปริญญาเอก ในโครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม Click

 11 Comments

พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร
มิถุนายน 27, 2017 at 5:51 pm44

ข้าพเจ้าสนใจสาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

แผน ก. สำหรับผู้จบการศึกษาปริญญาโท จำนวนหน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต
ผมจบ วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน
วท.ม. ฟิสิกส์
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ทำวิจัยทางด้านพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกใหม่ มีงานวิจัยตีพิมพม์ระดับนาชาติ 15 เรื่อง ในฐาน ISI และ scopus และTCI

อยากทราบว่าจำนานหน่วยกิต 48 หน่วยนี้ต้องลงรายวิชาเพิ่มเติมไหมครับ หรือ ต้องผ่านการประเมินอะไรบ้างครับก่อนจบการศึกษา

Reply

เรียน คุณ พงษ์ศักดิ์

ทางวิทยาลัยฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรที่ปรากฏบนเว็บไซต์ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน แต่ในขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) โดยผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ1.1) จะต้องทำดุษฎีนิพนธ์ 60 หน่วยกิต (จากเดิม 48 หน่วยกิต)

ประเด็นที่สอบถาม ผมขอตอบ ดังนี้

อยากทราบว่าจำนวนหน่วยกิต 48 หน่วย นี้ ต้องลงรายวิชาเพิ่มเติมหรือไม่ หรือต้องผ่านการประเมินอะไรบ้างครับก่อนจบการศึกษา

ตอบ เมื่อนักศึกษาสมัครเข้าเรียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว นิสิต จะต้องเรียนวิชาบังคับ 4 รายวิชา ได้แก่

(1) ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
(2) การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustainable Energy and Environmental Management)
(3) กฎหมายและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Laws and Conservation of Energy and Environment)
(4) เครื่องมือและการวัดทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Instrument and Measurement of Energy and Environment)

และจะต้องเรียนรายวิชาเฉพาะ หรือ วิชาเลือก ให้ครบ 2 รายวิชา

รายชื่อรายวิชา สามารถติดตามได้ที่ Click

ทั้งนี้ หลักสูตรของวิทยาลัยฯ เป็นโครงการพิเศษ ซึ่งเอื้ออำนวยให้กับบุคคลที่มีงานประจำทำอยู่แล้วแต่อยากพัฒนาตนเองเพิ่มเติม โดยหลักสูตรของเรามีการเรียนการสอนในวันเสาร์ อาทิตย์ ครับ

กรณีคำถามต้องผ่านการประเมินอะไรบ้างก่อนจบการศึกษา ขอตอบ ดังนี้ ครับ

เมื่อนิสิตได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนแล้ว และเก็บวิชาเรียนครบตามที่กำหนด การประเมินประกอบด้วย 4 ขั้นตอน หลัก คือ

(1) การสอบวัดคุณสมบัติการเรียนปริญญาเอก (Qualify Examination)
(2) การสอบข้อเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ (Proposal defense)
(3) การสอบวัดผลความก้าวหน้า (Progress examination)
(4) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Thesis defense)

อย่างไรก็ตาม จะมีรายละเอียดข้อกำหนดของการสอบแต่ละขั้นตอน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับมาได้เลยนะครับ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ครับ

ดร. ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร
อาจารย์และนักวิจัย

Reply
วิทยา เรือนสา
สิงหาคม 27, 2017 at 11:51 pm42

สวัสดีครับ กระผม วิทยา เรือนสา
งานปัจจุบัน… การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จบ…ปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
กระผมมีความสนใจ ศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขานี้ ครับ
รบกวนสอบถาม ครับ
1. เรื่อง หลักฐานประกอบการรับสมัครฯ ข้อ 4.11 ผลสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
– ถ้า ไม่มี ผลสอบภาษาอังกฤษ จะสามรถ สมัครเรียน ได้ไหมครับ?
– ถ้าสามารถ สมัครเรียนได้แล้ว จำเป็นต้อง ไปสอบ เพื่อนำผลสอบภาษาอังกฤษ มาให้ สาขาภายหลัง ไหมครับ?
2.สาขา ฯ จะสอบคัดเลือก โดยวิธี ใดครับ?

Reply

เรียน คุณวิทยา

สวัสดีครับ ผม อาจารย์ ภานุวัฒน์ นะครับ ประเด็นที่สอบถาม ผมขอตอบ ดังนี้
1. เรื่อง หลักฐานประกอบการรับสมัครฯ ข้อ 4.11 ผลสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
– ถ้า ไม่มี ผลสอบภาษาอังกฤษ จะสามรถ สมัครเรียน ได้ไหมครับ?
ตอบ ได้ ครับผม
– ถ้าสามารถ สมัครเรียนได้แล้ว จำเป็นต้อง ไปสอบ เพื่อนำผลสอบภาษาอังกฤษ มาให้ สาขาภายหลัง ไหมครับ?
ตอบ จำเป็นต้องไปสอบภาษาอังกฤษ ให้ผ่านเกณฑ์ ตามที่วิทยาลัยกำหนด โดยสามารถยื่นภายหลังการเข้าเรียนได้ครับ หรือถ้าระดับคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามที่วิทยาลัย กำหนดครับ
2.สาขา ฯ จะสอบคัดเลือก โดยวิธี ใดครับ?
ตอบ ทางวิทยาลัย จะสอบคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์ ครับ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ หากมีข้อสงสัยประเด็นไหนอีก สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ

ดร. ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร
อาจารย์และนักวิจัย

Reply
วิทยา เรือนสา
สิงหาคม 30, 2017 at 11:05 pm42

ขอบพระคุณมากครับ อาจารย์

Reply

เรียน อาจารย์ที่ทำหน้าที่ admin ครับ ผมชื่อชาติชาย สนธยาสโมสร ปัจจุบัน ทำงานที่ องค์การเภสัชกรรม แผนกบริการและจัดการด้านพลังงานโรงงานครับ ผมจบ ป.ตรี อสบ.(สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) ผมสนใจอยากเรียนต่อระดับ ป.โท เกี่ยวกับการจัดการพลังงานที่นี่เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาคน+พัฒนางานให้มีความก้าวหน้า(เนื่องจากมีความสอดคล้องกับสายงานที่ทำครับ) จึงอยากเรียนถามอาจารย์ดังนี้ครับ
1.สาขาวิชาที่ผมเรียนจบมาสามารถเรียนต่อ ป.โท วิทยาลัยการจัดการพลังงานของที่นี่ได้มั้ยครับ
2.ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ป.โท ที่นี่อยู่ที่ประมาณเท่ารัยครับ
3.อยากทราบรายระเอียดของหลักสูตรนี้ว่าต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง บังคับผ่านกี่หน่วยกิจทำวิทยานิพนธ์กี่เรื่องครับ(รายละเอียดของหลักสูตรที่นี่ครับ)
4.วิธีพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนต่อรวมถึงวันเวลาที่เรียนเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อครับ (เรียนวันหยุด เสาร์หรืออาทิตย์รึเปล่าครับ)

Reply

เรียน คุณชาติชาย

ประเด็นที่สอบถามมาขอตอบดังนี้ครับ
1. สาขาวิชาที่ผมเรียนจบมาสามารถเรียนต่อ ป.โท วิทยาลัยการจัดการพลังงานของที่นี่ได้มั้ยครับ
ตอบ ได้ ครับผม
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ป.โท ที่นี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
ตอบ ค่าธรรมเนียมหลักสูตรโดยประมาณ 180,000 บาท โดยแบ่งเป็น ภาคการศึกษาที่ 1-2 ภาคละ 50,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 3-4 ภาคละ 40,000 บาท
3. อยากทราบรายละเอียดของหลักสูตรนี้ว่าต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง บังคับผ่านกี่หน่วยกิจทำวิทยานิพนธ์กี่เรื่องครับ(รายละเอียดของหลักสูตรที่นี่ครับ)
ตอบ ขออนุญาตให้รายละเอียดทางอีเมลนะครับ
4. วิธีพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนต่อรวมถึงวันเวลาที่เรียนเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อครับ (เรียนวันหยุด เสาร์หรืออาทิตย์รึเปล่าครับ)
ตอบ วิธีคัดเลือก ใช้วิธีการสัมภาษณ์ครับ การเรียน/การสอน จัดดำเนินการในวันเสาร์และอาทิตย์ครับ

ดร. ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร
อาจารย์และนักวิจัย

Reply
วีระพงษ์ อินทจร
พฤศจิกายน 10, 2017 at 12:21 am48

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเท่าไรครับ

Reply

เรียน คุณวีระพงษ์ อินทจร

ขออนุญาตแจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังนี้ค่ะ
• แบบ 1.1 สำหรับผู้จบการศึกษาปริญญาโท 400,000 บาท
(จำนวนหน่วยกิตรวม 60 หน่วยกิต/ระยะเวลา 6 ภาคการศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคละ 75,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2-6 ภาคละ 65,000 บาท

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับมาได้เลยนะคะ
ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจกับหลักสูตรของเราค่ะ

Reply
วราวุธ ยอดจันทร์
พฤศจิกายน 13, 2017 at 1:54 pm47

ภาคการศึกษา 3/2560 สามารถยื่นใบสมัครได้เลยหรือไม่ครับ สนใจสมัครระดับ ป.เอกครับ

Reply

เรียน คุณ วราวุธ ยอดจันทร์

ภาคการศึกษา 3/2560 สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ะ
การสมัครสามารถทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1. สมัครเรียนออนไลน์
(โดยหลังจากที่วิทยาลัยฯ ได้รับใบสมัครแล้ว จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ หรือ e-mail เพื่อขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ)
2. สมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.30 น.

หากมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-4416000 ต่อ 1052 ค่ะ

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*