ห้องสมุด (Library)

ห้องสมุดวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ตามนโยบายของรองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนิสิตปริญญาโท/เอก ในการค้นคว้าและวิจัย นอกจากนั้นแล้วห้องสมุดยังให้บริการแก่บุคลากรหน่วยต่างๆในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อีกด้วย

RMUTR_RCSEE_DSCF5737

RMUTR_RCSEE_DSCF5744

ห้องสมุดวิทยาลัยพลังงานฯ มีบริการหนังสือเฉพาะทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

RMUTR_RCSEE_DSCF5725

RMUTR_RCSEE_DSCF5733

มุมอ่านหนังสือ

RMUTR_RCSEE_DSCF5742

RMUTR_RCSEE_DSCF5746

มุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

รายชื่อหนังสือในห้องสมุดวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

RMUTR_RCSEE_9780123972705

ชื่อหนังสือ: SOLAR ENERGY ENGINEERING PROCESSES AND SYSTEMS

ผู้แต่ง: Soteris A. KALOGIROU

ISBN: 978-0-12-3754501-9

RMUTR_RCSEE_9780824753382ชื่อหนังสือ: INTERNATIONAL PUBLIC POLICY AND MANAGEMENT

ผู้แต่ง: David Levi-Faur, Eran Vigoda-Gadot

ISBN: 9780824753382

 

B_SPR190_ECOE 24_Schaltegger.inddชื่อหนังสือ: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING FOR CLEANER PRODUCTION

ผู้แต่ง: Schaltegger, S., Bennett, M., Burritt, R.L., Jasch, C.M. (Eds.)

ISBN: 9781402089121
RMUTR_RCSEE_9781439899045ชื่อหนังสือ: GREENER ENERGY SYSTEMS: ENERGY PRODUCTION TECHNOLOGIES WITH MINIMUM ENVIRONMENTAL IMPACT

ผู้แต่ง: Eric Jeffs

ISBN: 9781439899045

RMUTR_RCSEE_9781447153061ชื่อหนังสือ: CLEANER COMBUSTION

ผู้แต่ง: Battin-Leclerc, Frédérique, Simmie, John M., Blurock, Edward

ISBN: 978-1-4471-5307-8

RMUTR_RCSEE_9781498701938ชื่อหนังสือ: INTRODUCTION TO RENEWABLE ENERGY, SECOND EDITION

ผู้แต่ง: Vaughn C. Nelson, Kenneth L. Starcher

ISBN: 9781498701938

RMUTR_RCSEE_9781498723596ชื่อหนังสือ: BIOFUELS: PRODUCTION AND FUTURE PERSPECTIVES

ผู้แต่ง: Ram Sarup Singh, Ashok Pandey, Edgard Gnansounou

ISBN: 9781498723596

RMUTR_RCSEE_9781902916231-usชื่อหนังสือ: SOLAR ENERGY THE STATE OF THE ART

ผู้แต่ง: Jeffrey Gordon

ISBN: 1-902916-23-9

RMUTR_RCSEE_9780080964911ชื่อหนังสือ: DICTIONARY OF ENERGY

ผู้แต่ง: Cutler J. Cleveland and Christopher Morris

ISBN: 0-080-44578-6

RMUTR_RCSEE_1119084164ชื่อหนังสือ: ENERGY AUDITS AND IMPROVEMENTS FOR COMMERCIAL BUILDINGS

ผู้แต่ง: Ian M. Shapiro

ISBN: 9781119174851

RMUTR_RCSEE_4140SYGERTL._SX258_BO1,204,203,200_ชื่อหนังสือ: INTRODUCTION TO CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS

ผู้แต่ง: SMITH, J.M.

ISBN: 9781259252488

RMUTR_RCSEE_515euwjZ68L._SX258_BO1,204,203,200_ชื่อหนังสือ: HEAT AND MASS TRANSFER

ผู้แต่ง: YUNUS A. CENGEL

ISBN: 978-007-125739-8, 007-125739-X

RMUTR_RCSEE_51t4y7Nrr-L._SX337_BO1,204,203,200_ชื่อหนังสือ: ENERGY CENTERED MANAGEMENT: A GUIDE TO REDUCING ENERGY CONSUMPTION AND COST

ผู้แต่ง: Marvin T. Howell

ISBN: 9781498736923

RMUTR_RCSEE_41-pZGVvZyL._SX328_BO1,204,203,200_ชื่อหนังสือ: LIFE CYCLE IMPACT ASSESSMENT

ผู้แต่ง: uschild, Michael Z, Huijbregts, Mark A.J. (Eds.)

ISBN: 978-94-017-9744-3

RMUTR_RCSEE_41dQj9sGKvL._SX436_BO1,204,203,200_ชื่อหนังสือ: FLUID MECHANICS (MCGRAW-HILL SERIES IN MECHANICAL ENGINEERING)

ผู้แต่ง: Cengel, Yunus A.; Cimbala, John M.

ISBN: 10: 0072472367

41UJOtCZ2HL._SX374_BO1,204,203,200_ชื่อหนังสือ: ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT OF SOLID WASTE MANAGEMENT ACTIVITIES

ผู้แต่ง:  Ronald E. Hester,Roy M. Harrison

ISBN: 978-0-85404-285-2

RMUTR_RCSEE_41KFjG-G7aL._SX337_BO1,204,203,200_ชื่อหนังสือ: Waste Management

ผู้แต่ง: ewski, Bernd, Härdtle, Georg, Marek, Klaus

ISBN: 978-3-662-03382-1

RMUTR_RCSEE_downloadชื่อหนังสือ: LIFE CYCLE ASSESSMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES

ผู้แต่ง: Singh, Anoop, Pant, Deepak, Olsen, Stig Irving (Eds.)

ISBN: 978-1-4471-5364-1

RMUTR_RCSEE_9783319432274ชื่อหนังสือ: UNIVERSITY CAMPUS SOLID WASTE MANAGEMENT

ผู้แต่ง: Ghazvinei, Pezhman Taherei, Mir, Masoud Aghajani, Ariffin, Junaidah

ISBN: 978-3-319-43227-4

RMUTR_RCSEE_9783319405506ชื่อหนังสือ: WASTE ENERGY FOR LIFE CYCLE ASSESSMENT

ผู้แต่ง: Demirbas, Ayhan

ISBN: 978-3-319-40551-3

RMUTR_RCSEE_501029956ชื่อหนังสือ: เทคโนโลยีพลังงานลม

ผู้แต่ง: จอมภพ แววศักดิ์

ISBN: 9789740333975

RMUTR_RCSEE_0639280ชื่อหนังสือ: การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน

ผู้แต่ง: ศิวะ อัจฉริยะวิริยะ

ISBN: 9789746728638

RMUTR_RCSEE_342ชื่อหนังสือ: คู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง: คณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ISBN: 9789740331360

RMUTR_RCSEE_0003ชื่อหนังสือ: วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพ (ENVIRONMENTAL SCIENCE AND QUALITY MANAGEMENT)

ผู้แต่ง: จำรูญ ยาสมุทร

ISBN: 9786167669069

RMUTR_RCSEE_________________51b6a3f85b8a5ชื่อหนังสือ: แนวคิดและแบบอย่างพลังงานทำมือในสวนไร่นาพึ่งพาตนเอง

ผู้แต่ง: อภิชาติ ศรีสะอาด และคณะ

ISBN: 9786167466682

RMUTR_RCSEE_spd_20130626221139_bชื่อหนังสือ: กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม :ความรับผิดชอบทางแพ่ง การชดเชยเยียวยาและการระงับข้อพิพาท

ผู้แต่ง: อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์

ISBN: 9789740329008

RMUTR_RCSEE_spd_20101219163356_bชื่อหนังสือ: การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง: เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์

ISBN: 9745301469

RMUTR_RCSEE_original-1476347349387ชื่อหนังสือ: กลยุทธ์อนุรักษ์พลังงาน

ผู้แต่ง: ติกะ บุนนาค

ISBN: 9786167931005

RMUTR_RCSEE_9789743158469_2ชื่อหนังสือ: การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยในกระบวนทัศน์ทางเลือก (QUALITATIVE RESEARCH: RESEARCH OF ALTERNATIVE)

ผู้แต่ง: วรรณคดี สุทธินรากร

ISBN: 9789743158469

RMUTR_RCSEE_9789740332923ชื่อหนังสือ: หน่วยกระบวนการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (UNIT PROCESSES FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING)

ผู้แต่ง: พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

ISBN: 9789740332923

RMUTR_RCSEE_9789740331216ชื่อหนังสือ: พลังงาน :วิวัฒนาการ กระบวนการผลิต การวิเคราะห์และความยั่งยืน

ผู้แต่ง: พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์

ISBN: 9789740331216

RMUTR_RCSEE_9786167822600ชื่อหนังสือ: การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมือง :วิธีการจัดการเบื้องต้น

ผู้แต่ง: กมลสร ฐานวิเศษ

ISBN: 9786167822600

RMUTR_RCSEE_9786164131507ชื่อหนังสือ: วิธีวิทยาการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY)

ผู้แต่ง: ทิพย์สิริ กาญจนาวาสิ และคณะ

ISBN: 9786164131507

RMUTR_RCSEE_9786162820168ชื่อหนังสือ: ระบบบำบัดน้ำเสีย (WASTEWATER TREATMENT SYSTEM)

ผู้แต่ง: สันทัด ศิริอนันตไพบูลย์

ISBN: 9786162820168

RMUTR_RCSEE_9786162731105ชื่อหนังสือ: พลังงานลม พึ่งพาได้แค่ไหน? :ชุดพลังงานโลก (JIM PIPE)

ผู้แต่ง: JIM PIPE

ISBN: 9786162731105

RMUTR_RCSEE_9786162731099ชื่อหนังสือ: พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานฟรีจริงหรือ? :ชุดพลังงานโลก (JIM PIPE)

ผู้แต่ง: JIM PIPE

ISBN: 9786162731099

RMUTR_RCSEE_9786162692604ชื่อหนังสือ: กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง: อำนาจ วงศ์บัณฑิต

ISBN: 9786162692604