ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
มีเพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ และนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 22 เครื่อง

System
Rating: Windows Experience Index
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU@3.30 GHz 3.30 GHz
Installed memory (RAM): 4.00 GB
System type: 64-bit Operating System
Pen and Touch: No Pen or Touch Input is available for this Display

IMG_8145DSCF0128DSCF0094