ศิษย์เก่า

ประจำปีการศึกษา 2557

rmutr_rcsee_student01
ชื่อ-สกุล นายจักรพงษ์ คงปัญญา
รหัสนักศึกษา 1532080182015
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
สถานที่ทำงาน ธุรกิจส่วนตัว (บริษัท แม็คดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด)
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ low Tar Solid Fuel Production by Hydrothermal treatment Process
ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 1. K. Jakaphong, H. Kanokorn, and T. Sombat, (2014). Influence of Reaction Temperature and Reaction Time on Product from Hydrothermal Treatment of biomass Residue. American Journal of Environmental Sciences 10 (4): 324-335. Database on SCOPUS.

2. K. Jakaphong, H. Kanokorn, and T. Sombat. Comparative Studies of Biochar Produced from Oil Palm Residues by Hydrothermal Carbonization. International Conference on Engineering and Applied Science (ICEAS), 6-8 Osaka, Japan. (Nov 2013).

3. K. Jakaphong, H. Kanokorn, and T. Sombat. Potential and perspective of biomass from palm oil mill for use as renewable energy in Thailand. SEGA-03, ๓rd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture 14-16, Bangkok, Thailand, (Mar 2012).

 

rmutr_rcsee_student02

ชื่อ-สกุล นายวสันต์ ภู่รัสมี
รหัสนักศึกษา 1523080182028
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 ธันวาคม 2557
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Increasing Efficiency of Activated Carbon from Palm Oil Shell for Adsorption of H2S by Impregnation
ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 1. W. Phoorasamee, K. Hussaro, S. Teekasap, J. Khedari “Alternative Biomass Residues from Palm Oil Mill for Synthesis Activated Carbon by Zinc Chloride Activated.” GMSARN International Journal 7: 91-94

2. W. Phoorasamee, K. Hussaro, S. Teekasap, J. Hirunalabh “Increasing adsorption of Activated Carbon from Palm Oil Shell for Adsorb H2S from Biogas Production by Impregnation” American Journal of Environmental Science, 10:431- 445.

3. W. Phoorasamee, K. Hussaro, S. Teekasap, J. Khedari “Alternative Biomass Residues from Palm Oil Mill for Synthesis Activated Carbon by ZnCl2 Activation (Feasibility Study)” The 7TH GMSARN International Conference on “Green Economy with Energy Environmental & Social Responsibility” Dec.19-21, 2012 Siem Reap, Cambodia

 

rmutr_rcsee_student03

ชื่อ-สกุล นายเลิศลักษณ์ สายทวี
รหัสนักศึกษา 1543080182002
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2554
สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 ธันวาคม 2557
สถานที่ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซีเทคโนโลยี
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Thermophilic Biogas Co-Digestion Experimental Optimization for Napier and Food Waste as Inoculum
ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 1. L. Saitawee, K. Hussaro, S. Teekasap, N. Cheamsawat“Biogas Production from Anaerobic Co-Digestion of Cow Dung and Organic Wastes (Napier Pak Chong I and Food Waster) in Thailand: Temperature Effect on Biogas Product.” American Journal of Environmental Science, 10(2): 129-139.

2. L. Saitawee, K. Hussaro, S. Teekasap, N. Cheamsawat“Design Biogas Production from Mixed Napier Pak Chong I / Food Waste at Thermophilic Temperature by Anaerobic Digestion in Cow Dung and Chicken Dung” Journal of Energy and Power Engineering, 8 : 890 – 895.

3. L. Saitawee, K. Hussaro, S. Teekasap, N. Cheamsawat“The Effect of Age of Napier Pak Chong I on Biogas Yield from the Anaerobic Co-Digestion with Cow Dung.”International Conference on Engineering and Applied Science, Nov. 7-9,2013 Osaka, Japan.

 

rmutr_rcsee_student04

ชื่อ-สกุล นายชัยมงคล โชคปัญญาสุวรรณ
รหัสนักศึกษา 1552080182005
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
สถานที่ทำงาน บริษัทเพชรแท้วิศวกรรม จำกัด
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปริญญาโท ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Energy Navigation System for Smart Textile Industry Using Artificial Intelligence Optimization
ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 1. Chaimongkon, B.Tika, P.Ratthasak, Artificial Intelligence for Load Management Based On Load Shifting in the Textile Industry. International Journal of Engineering and Technology, Vol 7 No 1 Feb-Mar 2015, 350-367. Database on SCOPUS.

2. Chaimongkon, B. Tika, P. Ratthasak, American Journal of Applied Sciences, Ant Colony Optimization for Load Management Based On Load Shifting in the Textile Industry, April 9, 2015, Database on SCOPUS.

3. Accepted, WSEAS, ID5716-322, C. Chaimongkon1, H. Kodchasorn1, B. Tika2, P. Ratthasak3, WSEAS Transactions on Power Systems, Bee Algorithm for Load Management Based On Load Shifting in the Textile Industry, 2015, Database on SCOPUS.

 

rmutr_rcsee_student05

ชื่อ-สกุล นางสาวอรวลี อมรลีตระกุล
รหัสนักศึกษา 15220801820012
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมเขตร้อน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Development of A new Ventilated Roof Tile
ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 1. O. Amornleetrakul, W. Puangsombut, J.Hiranlabh “Field investigation of the small house with the Ventilated Roof tiles”Advance Materials Research Vols. 937-932(2014)pp 1233-1237 Online available since 2014/May/09 at www.scientific.net

2. O. Amornleetrakul, W. Puangsombut “Investigation the Thermal Performance of Roof Tiles Ventilated” The3rd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-03) Rajamangala University of Technology Rattanakosin, NakhonPathom, Thailand

 

rmutr_rcsee_student06

ชื่อ-สกุล นายนิติ เอี่ยมขจร
รหัสนักศึกษา 1561080172002
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
สถานที่ทำงาน
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี Biotechnology มหาวิทยาลัยศิลปากร
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานย้อมครามผ้าฝ้าย โดยใช้กระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแบบสลับขั้ว (A Study of Optimum Condition for Treating Denim textile Wastewater by Alternating Pulse Current Electro coagulation)
ผลงานวิทยานิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ Niti, T. Tusanee, S. Prapa. The Effect of Alternating Pulse Current Electro coagulation Electrodes on Denim Textile Wastewater Treatment. the 3rd Annual psu Phuket International Conference 2014, 13-14 November 2014 Prince of Songkla University, Phuket Campus

ชื่อ-สกุล นายณัฎฐกรณ์ เพชรวิวรรธน์
รหัสนักศึกษา 1553080172004
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2555
สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
สถานที่ทำงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาเชิงตัวเลขในการใช้เทอร์โมอิเล็กตริกเพื่อการผลิตไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตความร้อนด้วยแสงอาทิตย์ร่วมกับเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศไทย (Numerical Investigation in The Use of Thermoelectric for Producing Electricity from Heating System Using Solar-Biomass Fuel in Thailand)
ผลงานวิทยานิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ P. Nattakorn, K. Joseph, V. Narong. Studies on Effect of SolarCollector Types for Low Temperature Hybrid Solar-biomass Thermal Power Plant. International conference on Innovative Engineering Technologies (ICIET’2014), Dec. 28-29, 2014 Bangkok (Thailand).


ประจำปีการศึกษา 2558

ชื่อ-สกุล นายพีระ คำเอี่ยม
รหัสนักศึกษา 1561080172001
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556
สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2558 วันที่ 27 ตุลาคม 2559
สถานที่ทำงาน Centara Hotels & Resorts 25th Floor Centara Grand at Central World
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์การใช้พลังงานจำเพาะของระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ที่ควบคุมด้วยระบบชิลเลอร์ออฟติไมเซอร์; กรณีศึกษาโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ (Analysis of Specific Energy Consumption for Chiller Using Chiller .Optimizer; Case study of the Centara Hotel Hat Yai)
ผลงานวิทยานิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ P. Kum-iam, R. Prommas, T. Bunnag and and K. Hussaro.“Analysis of Specific Energy Consumption for Chiller Using Chiller Optimizer; Case Study Centrara Hotel Hat Yai”.The 10thGMSARN International Conference 2015 on Smart Energy, Environment and Community Development in GMS.16-18 December 2015. Phnom Penh.Cambodia.

ประจำปีการศึกษา 2559

ชื่อ – สกุล นายคงฤทธิ์ จึงพิมลยานนท์
รหัสนักศึกษา  1523080182016
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2552
สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2560
สถานที่ทำงาน บริษัท คีย์แปลนดีไซน์ จำกัด
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม MANUEL L.QUEZON UNIVERSITY ประเทศฟิลิปปินส์
ปริญญาโท สถาปัตยกรรม เขตร้อน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบและประเมินค่าประสิทธิภาพทางความร้อนของกระเบื้องหลังคาระบายอากาศ (Design and Thermal Performance Evaluation of Tile Ventilators)
ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ Juengpimonyanon, K., Puangsombut, W. And Ananacha, T. “Field Investigation on Thermal Performance of the Tile Ventilator”. Accepted to be published in Mechanics and Materials, vol. 619, pp. 73 – 77, 2014.

ชื่อ – สกุล นายเอกรัชต์ ปานแร่
รหัสนักศึกษา  1523080182022
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2552
สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2560
สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ปริญญาโท เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การประยุกต์ใช้บึงประดิษฐ์เพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชนจากถังหมักไร้อากาศเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Application of Constructed Wetlands for Recycling of Anaerobic Treated Domestic Wastewater)
ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ Panrare, A., Tondee, T. and Khedari, J. “Effect of Plant Density in Constructed Wetland on Domestic Wastewater Treating Efficiency”. Accepted to be published in IIRE International Journal of Applied and Physical Science, vol.2(1), pp.85-90.

ชื่อ – สกุล นายอนุวัต เจริญสุข
รหัสนักศึกษา 1551080182003
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2555
สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ทำงาน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานโดยวิธีโลจิสติกส์ย้อนกลับที่มีผลต่อกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย (Efficiency of Energy Management by Using Reverse Logistics towards Auto-parts Industry in Thailand)
ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ  C. Anuwat, B. Amnuay and W.Wipawadee. “The Factor Analysis of Obstacles in Energy Consumption Reduction using Reverse Logistics of Tier 1 Auto-parts Industry in Thailand”. Accepted to be published in IIRE International Journal of Renewable Energy, vol.11, no.2, July-December 2016.