วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

RCSEE_education

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

Master of Engineering (M.Eng.)

Program

1.Major in Energy Technology and Energy Conservation

 2. Major in Environmental Technoloy for Industry and Community

 3. Major in Public Policy and Management

4 semester (16 months)

Plan A and Plan B Total Credit       48 Credits

Plan A Thesis                               16 Credits

Plan B Independent Study             8 Credits

วิชาเอก

1.เทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

2. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอุตสาหหกรรมและชุมชน

3. นโยบายสาธารณะและการจัดการ

4 ภาคการศึกษา (16 เดือน)

แผน ก. วิทยานิพนธ์        16 หน่วยกิต

แผน ข. ค้นคว้าอิสระ          8 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวม          48 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.)เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่