วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ด้วย วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในโครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัญฑิต (วศ.ม.) และปริญญาเอกในโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก 

 

RCSEE_POSTER