วิทยาลัยพลังงานฯ รับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เข้าตรวจติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ โดยมีคณะกรรมการเข้าพิจารณาผลการดำเนินการ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้วิทยาลัยฯ นำไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

ภาพบรรยากาศ