ภาคเรียนที่ 2/2560 ขอเชิญนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา EEM 6322 การประเมินวัฏจักรชีวิต Life Cycle Assessment

ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 นี้
ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ที่สนใจในเรื่องของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต ลงทะเบียนเรียนรายวิชา EEM 6322 การประเมินวัฏจักรชีวิต Life Cycle Assessment โดย ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร

รายละเอียดรายวิชา

EEM 6322 การประเมินวัฏจักรชีวิต Life Cycle Assessment

หน่วยกิต 4(4-0-8) วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิต มาตรฐานและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรชีวิต วิธีการดำเนินการจัดทำวัฏจักรชีวิตของสินค้า บริการและองค์กร การประเมินความเสี่ยงด้านความเป็นพิษต่อสุขภาพของมนุษย์และระบบนิเวศน์คาร์บอนเครดิต การวิเคราะห์หาร่องรอยคาร์บอน การวิเคราะห์หาร่องรอยการใช้น้ำ การใช้ประโยชน์จากการประเมินการประเมินวัฏจักรชีวิต งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา

Prerequisite : None
Principle and concept of Life Cycle Assessment (LCA), standard and environmental requirement of LCA, LCA method for products, service and organization, estimation of the comparative risks of toxic substances on human health and ecosystem, carbon credit, carbon footprint , water footprint, LCA utilization, related research and case studies