ภาคเรียนที่ 2/2560 ขอเชิญนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา EEM 6311 เทคโนโลยีการแปลงชีวมวล Biomass Conversion Technology

ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 นี้
ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ที่สนใจในเรื่องของการเปลี่ยนชีวมวลไปเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พลังงานร้อน sysgas เอทานอล เมทานอล เป็นต้น ลงทะเบียนเรียนรายวิชา EEM 6311 เทคโนโลยีการแปลงชีวมวล Biomass Conversion Technology โดย ดร.ติณณภพ แพงผม

รายละเอียดรายวิชา

EEM 6311 เทคโนโลยีการแปลงชีวมวล Biomass Conversion Technology

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการของเทคโนโลยีการแปลงชีวมวล ชนิดและคุณสมบัติของชีวมวล ศักยภาพของ ชีวมวลในประเทศไทย การเปลี่ยนเคมีอุณหศาสตร์ของชีวมวล การเผาไหม้ ไพโรไลซิสและแก๊สซิฟิเคชั่น การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของชีวมวล การผลิตไบโอแก๊ส และการผลิต เอทานอล วัตถุดิบชีวมวล การใช้ประโยชน์จากชีวมวล การเพิ่มความหนาแน่นของชีวมวล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา

Prerequisite : None
Principle of biomass conversion technologies, biomass types and properties, potential of biomass in Thailand, thermo chemical conversion of biomass, combustion, pyrolysis, and gasification, biological conversion of biomass, biogas production and ethanol production, biomass feedstock, biomass utilization, density increase of biomass, environmental impact, economic analysis, related research and case studies