ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559

ชื่อ – สกุล นายคงฤทธิ์ จึงพิมลยานนท์
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2560
สถานที่ทำงาน บริษัท คีย์แปลนดีไซน์ จำกัด
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม MANUEL L.QUEZON UNIVERSITY ประเทศฟิลิปปินส์
ปริญญาโท สถาปัตยกรรม เขตร้อน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบและประเมินค่าประสิทธิภาพทางความร้อนของกระเบื้องหลังคาระบายอากาศ (Design and Thermal Performance Evaluation of Tile Ventilators)
ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ Juengpimonyanon, K., Puangsombut, W. And Ananacha, T. “Field Investigation on Thermal Performance of the Tile Ventilator”. Accepted to be published in Mechanics and Materials, vol. 619, pp. 73 – 77, 2014.

ชื่อ – สกุล นายเอกรัชต์ ปานแร่
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2560
สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ปริญญาโท เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การประยุกต์ใช้บึงประดิษฐ์เพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชนจากถังหมักไร้อากาศเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Application of Constructed Wetlands for Recycling of Anaerobic Treated Domestic Wastewater)
ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ Panrare, A., Tondee, T. and Khedari, J. “Effect of Plant Density in Constructed Wetland on Domestic Wastewater Treating Efficiency”. Accepted to be published in IIRE International Journal of Applied and Physical Science, vol.2(1), pp.85-90.

ชื่อ – สกุล นายอนุวัต เจริญสุข
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ทำงาน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานโดยวิธีโลจิสติกส์ย้อนกลับที่มีผลต่อกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย (Efficiency of Energy Management by Using Reverse Logistics towards Auto-parts Industry in Thailand)
ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ  C. Anuwat, B. Amnuay and W.Wipawadee. “The Factor Analysis of Obstacles in Energy Consumption Reduction using Reverse Logistics of Tier 1 Auto-parts Industry in Thailand”. Accepted to be published in IIRE International Journal of Renewable Energy, vol.11, no.2, July-December 2016.