ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2558

ชื่อ-สกุล นายพีระ คำเอี่ยม
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2558 วันที่ 27 ตุลาคม 2559
สถานที่ทำงาน Centara Hotels & Resorts 25th Floor Centara Grand at Central World
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์การใช้พลังงานจำเพาะของระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ที่ควบคุมด้วยระบบชิลเลอร์ออฟติไมเซอร์; กรณีศึกษาโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ (Analysis of Specific Energy Consumption for Chiller Using Chiller .Optimizer; Case study of the Centara Hotel Hat Yai)
ผลงานวิทยานิพนธ์ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ P. Kum-iam, R. Prommas, T. Bunnag and and K. Hussaro.“Analysis of Specific Energy Consumption for Chiller Using Chiller Optimizer; Case Study Centrara Hotel Hat Yai”.The 10thGMSARN International Conference 2015 on Smart Energy, Environment and Community Development in GMS.16-18 December 2015. Phnom Penh.Cambodia.