ผลงานการตีพิมพ์บทความวิจัยของนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2560

 

ที่ ผลงานตีพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
1. Matthaweewongsa,T., Teekasap,P. And Teekasap,S. “Foreign exchange and oil price exposure in Thai energy stocks”.Accepted to be published inIIREInternational Journal of Renewable Energy, Vol. 12, No 1, Page1 – 22, January – June2017.
2. Phiraphat, S., Prommas, R. And Puangsombut, W. “Experimental study of nature convection in PV roof solar collector”.Accepted to be published inInternational Communication in Heat and Mass Transfer, Vol. 89, December 2017, Pages 31-38.
3. Yasothorn, A., Teekasap, P. And Teekasap, S. “Energy Conservation Direction and Economic Growth”.Accepted to be published inIIRE International Journal of Renewable Energy, Vol. 12, No 2, Page 1 – 12, July – December2017.
4. Soponkij,S.,Teekasap, P. And Teekasap, S. “Cluster’s Growth and Energy Demand Simulation Model: A Syetem Dynamic Approach”. Accepted to be publication in Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology, Vol.13, No1, pp1-16
5. Sriphan, U., Kerdchang, P., Prommas, R. AndBunnang, T. “Design and Development of a Magnetic Generator”.Accepted to be published in journal of Electrochemical Energy Conversion and Storage. Received November 09, 2017.
6. UthaiSriphan,PongsakornKerdchang,RatthasakPrommas, TikaBunnang(2017). “Coefficient of Performance of Battery Running and Charging by Magnet Generator Bedini” Journal of Electrochemical Energy Conversion and Storage. Received November 09, 2017; Accepted manuscript posted March 07, 2018. doi:10.1115/1.4039504 Copyright (c) 2018 by ASME
7. Rattanapunt, P., Prommas, R. “Decision Making Tools for Optimal Alternative Energy for Industries”.Accepted to be published inInternational Journal of Engineering and Technology, Vol. 10, No 1, February – Mar 2018.
8. Naksanee, W., Prommas, R.“An Experimental Investigation to Reduce the Temperature of Hot Air by means of a Vortex Tubefed with Low Inlet Air Pressure and a Specific Snail Nozzle Geometry”.Accepted to be published inInternational Journal of Engineering and Technology, Vol. 10, No 3, June – July 2018.
9. Suphahitanukool, C., Hunsacharoonroj, I. And Usapein, P. “An Evaluation of Economic Potential Solar Photovoltaic Farm in Thailand: Case study of Polycrystalline Silicon and Amorphous Silicon Thin Film”.  Accepted to be publication in International Journal of Energy Economics and Policy, Vol.8, 2018.
10.

 

Pukdum, J., Sudasna, K., Phengpom, T. And Kerdchang, P. “The Oretical Evaluation on The Effect of An Inclination Angle of Mixed Asphalt Solar Water Heater”. The 7th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture, May 21-22, 2018.
11. Thongkamsuk, P., Sudasna, K. And Tondee, T. “Waste generated in high-rise buildings construction: A current situation in Thailand”. 2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies 2017 AEDCEE, May 25-26, 2017.
12. Lohmeng, A., Sudasna, K. And Tondee, T. “State of The Art of Green Building Standards and Certification System Development in Thailand”. 2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies 2017 AEDCEE, May 25-26, 2017.
ที่ ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
1. วิจิตร ไสยาศรี, ชานนท์ บุญมีพิพิธ “ การประยุกต์ใช้ระบบคลัชส่งกำลังในระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อตรง” งานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 23 มีนาคม 2561
2. จักรตรา บรรจงกะเสนา ณ อยุธยา, อันวา ดอเลาะ, ชานนท์ บุญมีพิพิธ “ การสำรวจเพื่อวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำ” งานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 23 มีนาคม 2561
3. พัชรี สุขสมัย, ติณณภพ แพงผม, พงศกร เกิดช้าง และ ณัฐวุฒิ ธาราวดี “การประเมินค่าความร้อนของกระบวนการทอรีแฟคชั่นจากวิธีการวิเคราะห์แบบประมาณ”การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14ในวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561.หน้า 718-723
4. ธรรมนูญ เพชรศรี, ชานนท์ บุญมีพิพิธ “การเผยแพร่การพัฒนาศักยภาพการสูบน้ำแบบปั๊มคลัทซ์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณี พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล อ่างหิน อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี” งานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 23 มีนาคม 2561
5. วิจิตร ไสยาศรี, ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร และ ชานนท์ บุญมีพิพิธ “การประยุกต์ใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3
6. ศึกษาคุณสมบัติของเปลือกหมากสดโดยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้า
(กรณีศึกษาเปลือกหมากสดใน ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม)
Study of Properties of Fresh Betel Nut via Slow Pyrolysis (Case Study of Fresh Betel Nut in Tambon Songkanong Amphoe Samphan Nakhon Pathom Province)
พัชรี สุขสมัย1, ติณณภพ แพงผม1*, พงศกร เกิดช้าง และ ณัฐวุฒิ ธาราวดี2