เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในโครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) และปริญญาเอก ในโครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ >> Link สมัครเรียนออนไลน์

 

 Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*