ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

   เป็นวิทยาลัยเพื่อการผลิตบัณฑิตและนักวิจัยที่มีศักยภาพด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

   เป็นผู้นำในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการฝึกอบรม เป็นหน่วยบ่มเพาะนวัตกรรมเชิงธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสู่สากล

 

พันธกิจ (Mission)

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความเป็นมืออาชีพในระดับมาตรฐานสากล
2. เพื่อความเป็นเลิศในวิธีการเรียนการสอน และการทำวิจัยแบบมุ่งเน้นทางอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะ ด้านอาคาร พลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์ ชีวมวล ลม และโรงไฟฟ้าไฮดรอลิกขนาดเล็ก) การอนุรักษ์พลังงาน การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ คาร์บอนเครดิต นโยบายและเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. เพื่อนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงด้านเทคโนโลยีและการจัดการ นโยบายและเศรษฐศาสตร์
4. เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบสูง
5. เพื่อดำเนินงานวิจัยอย่างมืออาชีพ ให้บริการวิชาการ และเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานราชการและเอกชน
6. เพื่อพัฒนานโยบายที่ยั่งยืนและสร้างสรรค์สำหรับรัฐบาลไทย และส่งเสริมพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน