ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

RCSEE_education
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

Program

1. Major in Energy Technology and Energy Conservation

2. Major in Environment Technology for Industry a

3. Major in Public Policy and Management

8 semester (32 months)

Plan A Master Holder : Ph.D. Dissertation     60 Credits

Plan B Bachelor Holder : Ph.D. Dissertation  90 Credits

วิชาเอก

1. เทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

2. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและชุมชน

3. นโยบายสาธารณะและการจัดการ

6 ภาคการศึกษา

แผน ก. สำหรับผู้จบการศึกษาปริญญาโท

จำนวนหน่วยกิตรวม 60 หน่วยกิต

9 ภาคการศึกษา

แผน ข. สำหรับผู้จบการศึกษาปริญญาตรี

จำนวนหน่วยกิตรวม 90 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่